>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت و ایمنی کار   
سال:1397 - دوره:8 - شماره:2


  tick  اثرات اصلاح اسیدی کربن فعال در جذب سطحی گاز بیهوشی سووفلوران - صفحه:103-120

  tick  بررسی آلودگی صوتی مولد های دیزلی در فعالیت های ساختمان سازی دریکی از مناطق تهران - صفحه:149-162

  tick  بررسی تاثیر شیفت شب 12 ساعته همراه با خواب کوتاه بر توانایی های سایکوموتور رانندگی بعد از شیفت در پرستاران - صفحه:121-134

  tick  بررسی عوامل فردی و شغلی موثر بر مواجهه با خشونت شغلی درکارکنان خدماتی درمانی بیمارستان های آموزشی درمانی استان یزد در سال 1395 - صفحه:175-184

  tick  بومی سازی و اعتبار سنجی چک لیست ایمنی جراحی Who به عنوان ابزاری جهت کاهش خطای پزشکی در اتاق‌های عمل ایران - صفحه:135-148

  tick  تعیین شاخص بهینه برای ارزیابی استرس حرارتی با توجه به پارامترهای فیزیولوژیک در صنایع فولاد - صفحه:163-174

  tick  مدل سازی و ارزیابی پیامدهای ایمنی حاصل از نشت پروپیلن اکساید در یک صنعت پتروشیمی - صفحه:197-207

  tick  پایش محیطی و بیولوژیکی جیوه و تعیین اثرات مواجهه با آن بر اختلالات عصبی-رفتاری؛ یک مطالعه مورد شاهدی در میان کارکنان یکی از واحدهای صنعت نفت - صفحه:185-196
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved