>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعۀ تطبیقی وضعیت شیء وارگی در شخصیت های زن در رمان سووشون اثر سیمین دانشور و دگرگونی اثر میشل بوتور  
   
نویسنده سجادی منصوره ,سجادی یاسمین
منبع پژوهش هاي ادبيات تطبيقي - 1399 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:88 -109
چکیده    شخصیت اصلی رمان سووشون، زری است. او عاشق خانواده اش است و این وابستگی از او زنی مطیع و ترسو ساخته است و فردیت را از او می گیرد. از ابتدای داستان زری درمیان شجاعت و ترس در نوسان است، تا زمانی خون شوهرش به ناحق ریخته می شود و او تصمیم می گیرد شجاع باشد و شی انگاری را از خود دور کند.در رمان دگرگونی، هانریت (همسر) و سسیل(معشوقه) زن های زندگی شخصیت اصلی رمان، آقای لئون دلمون، هستند. هانریت و سسیل، هردو زنانی اند که هم در ذهن شخصیت اصلی داستان، یعنی آقای لئوندلمون، و هم در واقعیت به شیء انگاره تبدیل شدهاند و تا پایان رمان در این وضعیت شیءانگاره باقی میمانند، تا جایی که لئون دلمون همسرش هانریت را صرفاً ابزاری برای انجام امور خانه می داند و از طرف دیگرمعشوقه اش سسیل را نیز تنها ابزاری برای رسیدن به رم، شهر مورد علاقه اش، و آرامش و گردش در آنجا تلقی میکند. این درحالی است که هردوِ این زنان در عمل نیز این وضعیت شیء انگاره را پذیرفته اند.در این پژوهش به بررسی تطبیقی وضعیت شی ءانگاری در شخصیتهای زن در دو رمان سووشون و دگرگونی میپردازیم. نتایج این بررسی نشان میدهد که شخصیت های اصلی زن در این دو اثر دچار شیءانگاری اند. در رمان دگرگونی هیچ گونه امکان رهایی برای زن مطرح و ارائه نمیشود؛ اما در رمان سووشونا مکان رهایی زن از شیءانگاری تاحدودی طرح میشود و امکان فردیت و عاملیت زن در نیمۀ پایانی رمان آشکار میگردد
کلیدواژه سووشون، سیمین دانشور، شیء ‌انگاری، میشل بوتور، دگرگونی.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده, گروه زبان انگلیسی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved