>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید   
سال:1396 - دوره:5 - شماره:11


  tick  ارائه مدل بهینه ‏سازی استوار دوسطحی در برنامه‏ ریزی تولید با در نظرگیری تصمیمات قیمت‏گذاری به‏ منظور پاسخگویی به تقاضا در فضای رقابتی: مطالعه موردی - صفحه:173-191

  tick  ارائه یک الگوریتم جدید با ترکیب و بهبود روش‌های حریصانه و وزن‌‌دهی هزینه‌ها برای حل مسائل متنوع تخصیص افزونه - صفحه:149-171

  tick  بهینه‌سازی ذخیره اطمینان در زنجیره‌های تامین حلقه بسته با استفاده از مدل خدمات تضمین ‌شده - صفحه:211-227

  tick  زنجیره تامین دو سطحی با درنظر گرفتن سطح کیفیت و سیاست بازگشت محصول: رویکرد تئوری بازی ها - صفحه:229-249

  tick  مدل سبز مدیریت موجودی توسط فروشنده با مجاز بودن کمبود در زنجیره تامین دوسطحی با رویکرد‌های حل اپسیلون محدودیت و Nsga-Ii - صفحه:193-209

  tick  مدلسازی مسئله زمان بندی سیستم های تولید انعطاف پذیر با در نظر گرفتن سیاست حرکت قطعه و ابزار به طور هم زمان و حل آن با الگوریتم تکاملی - صفحه:117-129

  tick  مدل‌ سازی قابلیت اطمینان وسایل نقلیه هدایت‌ شونده خودکار در سیستم‌های تولید سلولی: حل با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته با مرتب‌سازی جواب‌های نامغلوب - صفحه:131-147
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved