>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی جدایه های مختلف قارچ های خاکزی در حضور ترکیبات آلی فسفره (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم)  
   
نویسنده جواهری تکتم ,لکزیان امیر ,خراسانی رضا ,طاهری پریسا
منبع زيست شناسي خاك - 1393 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:1 -11
چکیده    قارچ های خاکزی در چرخه عناصر غذایی اهمیت زیادی دارند. بسیاری از آن ها در تبدیل مواد آلی به فرم معدنی با تولید آنزیم های مختلف نقش مهمی دارند. از آنجایی که بخش عمده فسفر خاک در خاک های آلی به فرم آلی می باشد نقش قارچ ها در معدنی کردن این ترکیبات بسیار با اهمیت است. به منظور مطالعه تاثیر بستره های اسید فیتیک و گلیسروفسفات سدیم بر فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی جدایه های قارچی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی بصورت فاکتوریل و در سه تکرار انجام شد. نخستین فاکتور آزمایش شامل 7 جدایه قارچی (4 جدایه قارچspp. aspergillus (a7، a10، a15، a19) و 3 جدایه از قارچ‌های (trichoderma harzianum (th)، rhizoctonia solani (r) و penicillium spp. (p)) به همراه تیمار شاهد (فاقد قارچ) و دومین فاکتور، ترکیبات آلی فسفردار (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) بودند. فعالیت فسفاتازهای اسیدی و قلیایی خارج سلولی ترشح شده توسط جدایه های فوق که در محیط کشتpdb در دمای 28 درجه سانتیگراد رشد داده شده بودند طی دو زمان 7 و 14 روز اندازه گیری شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که کلیه جدایه های قارچی در میزان فعالیت فسفاتاز اسیدی و قلیایی در سطح 5 درصد اختلاف معنی داری داشتند و از میان جدایه ها، بیشترین فعالیت فسفاتاز قلیایی و اسیدی مربوط به قارچ trichoderma harzianum بود. در این آزمایش جدایه a15 در بین جدایه های آسپرژیلوس بیشترین فعالیت آنزیمی را نشان داد. بررسی ها حاکی از این بود که فعالیت فسفاتاز اسیدی در کلیه جدایه ها از فسفاتاز قلیایی بیشتر می باشد و نوع فسفر آلی بر فعالیت فسفاتاز در بین کلیه جدایه های مورد مطالعه تاثیر معنی داری داشته است. فعالیت فسفاتاز اسیدی و قلیایی در محیط کشت گلیسرو فسفات سدیم بیشتر ازمحیط کشت اسید فیتیک بود.
کلیدواژه قارچ های خاکزی ,اسید فیتیک ,گلیسرو فسفات سدیم ,فسفاتاز اسیدی و قلیایی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی p-taheri@ferdowsi.um.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved