>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های زیر کشت لوبیا و تاثیر آنها بر کلونیزاسیون، تعداد اسپور و پتانسیل آلوده سازی قارچ های میکوریزی آربوسکولار  
   
نویسنده سلطانی طولارود علی اشرف ,عباس زاده دهجی پیمان ,رجالی فرهاد ,اخگر عبدالرضا
منبع زيست شناسي خاك - 1393 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:65 -78
چکیده    در این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های زیر کشت لوبیا 41 نمونه خاک از مناطق ازنا، زنجان، الیگودرز و خمین تهیه و پس از بررسی و مطالعه این خواص، با کشت سورگوم تعداد اسپور، پتاسیل آلوده سازی و درصد کلونیزاسیون قارچ های میکوریزی آربوسکولار نیز در این خاک ها بررسی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که خاک های مورد مطالعه دارای دامنه گسترده ای از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بودند. خاک های شماره 3 و 13 (تهیه شده از خمین و ازنا) به ترتیب بیشترین تعداد اسپور (55) و بیشترین پتانسیل آلودگی (138 عامل آلوده کننده) در هر 20 گرم خاک را دارا بودند. بیشترین درصد کلونیزاسیون ریشه توسط قارچ های میکوریزی آربوسکولار مربوط به خاک شماره 38 (تهیه شده از زنجان) با 38% کلونیزاسیون ریشه بود. در این تحقیق مطالعه تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر روی فعالیت قارچ های میکوریز آربوسکولار نشان داد که پارامترهای ec، کربنات کلسیم، ماده آلی و مقدار روی قابل استخراج با dtpa همبستگی مثبت و معنی داری با تعداد اسپور، پتاسیل آلوده سازی و درصد کلونیزاسیون داشت این در حالی بود که همبستگی بین مقدار فسفر با این سه پارامتر منفی و معنی دار بود.
کلیدواژه روی ,فسفر ,کربنات کلسیم معادل ,ماده آلی خاک ,هدایت الکتریکی
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان, ایران, دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب, ایران, دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان, ایران
پست الکترونیکی arakhgar@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved