>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر دمای شروع انجماد بر ساختار و خواص مکانیکی قطعات متخلخل هیدروکسی آپاتیتی تولید شده به روش ریخته گری انجمادی  
   
نویسنده کاویانی زهره ,زمانیان علی ,علیزاده مسعود ,غضنفری محمد حسین
منبع علم و مهندسي سراميك - 1393 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:39 -52
چکیده    روش ریخته گری انجمادی روشی جدید و با بیشترین امکان کنترل جهت تهیه ی قطعات متخلخل سرامیکی می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر دمای شروع انجماد بر ریزساختار و خواص مکانیکی قطعات متخلخل هیدروکسی آپاتیتی تولید شده به روش ریخته گری انجمادی است. در این پژوهش ابتدا دوغاب پایداری از هیدروکسی آپاتیت آماده شد، سپس درون قالب با دماهای متفاوت (°c7+، 0، 7-، 14- و 21-) ریخته شد. پس از انجماد با نرخ c/min° 1،کریستال های یخ داخل نمونه ها با استفاده از دستگاه خشک کن انجمادی تصعید شد و نهایتا نمونه ها در دمای °c 1350 زینتر شدند. اندازه و مورفولوژی تخلخل های ایجاد شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی(sem) مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر به دست آمده از sem بیانگر این است که افزایش دمای شروع انجماد منجر به افزایش اندازه تخلخل ها و افزایش پل های بین ساختاری می گردد. خواص مکانیکی نمونه ها نیز مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از افزایش درصد تخلخل و استحکام فشاری از mpa 2/12 تا mpa 5/24 همزمان با کاهش میزان دمای شروع انجماد می باشد.
کلیدواژه استحکام فشاری ,اندازه ی تخلخل ,دمای شروع انجماد ,ریخته گری انجمادی
آدرس پژوهشگاه مواد و انرژی, ایران, پژوهشگاه مواد و انرژی, ایران, پژوهشگاه مواد و انرژی, ایران, پژوهشگاه مواد و انرژی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved