>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی پارامترهای موثر در ساخت کربن فعال به روش فعال‌سازی شیمیایی با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی  
   
نویسنده سعیدی احد ,میرحبیبی علیرضا ,گلستانی فرد فرهاد
منبع علم و مهندسي سراميك - 1393 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:11 -26
چکیده    در این تحقیق با استفاده از ضایعات کشاورزی همچون پوست گردو سعی شد کربن فعالی با بیشترین سطح ویژه تهیه شود. روش استفاده شده در ساخت کربن فعال، فعال‌سازی شیمیایی انتخاب شد. برای بررسی پارامترهای موثر در روش فعال‌سازی شیمیایی از طراحی آزمایش استفاده شد. پارامترهایی که مورد بررسی قرار گرفتند نسبت اشباع سازی، دما و زمان کربنیزه کردن بود. بررسی آزمایشها به روش تاگوچی نشان داد که بهترین نمونه از نظر سطح ویژه و حجم تخلخل‌ها نمونه با نسبت اشباع سازی 3، دمایکربنیزه کردن 500 درجه سلسیوس و زمان 2 ساعت است. مشخص شد که افزایش دما باعث کاهش سطح ویژه می‌شود. افزایش زمان و نسبت اشباع سازی موجب می‌شود که سطح ویژه و حجم تخلخل‌های کربن فعال افزایش یابد. فاکتور سهم نشان داد که تاثیر دما بیشتر از دو پارامتر دیگر است.
کلیدواژه ضایعات کشاورزی ,طراحی آزمایش به روش تاگوچی ,فعال‌سازی شیمیایی ,کربن فعال
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved