>
Fa   |   Ar   |   En
   سنتز پودرهای مزومتخلخل منظم فریت مس جایگزین شده با روی به روش نانوریخته‌گری  
   
نویسنده نجم الدین نجمه ,رضایی حمیدرضا ,بیت اللهی علی
منبع علم و مهندسي سراميك - 1392 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:57 -64
چکیده    در این پژوهش فریت های مزومتخلخل منظم 4o2xznxfe-1cu به ازا مقادیرx 0، 25/0، 5/0، 75/0 به روش نانوریخته‌گریسنتز شدند. طیف xrdزاویه بالا (wxrd)نشان می‌دهد که تمام نمونه‌ها دارای ساختار مکعبی و تک فاز هستند. استفاده از سیلیکای عامل دار شده با گروه وینیل به عنوان قالب سخت نقش موثری در انتقال پیش‌ماده‌ها به داخل حفرات بازی می‌کند. مشخصات فیزیکی نمونه‌ها با استفاده از آنالیزهای جذب ـ واجذب نیتروژن، طیف xrd زاویه پایین(lxrd)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (tem)مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آنالیز betنشان می‌دهد که سطح ویژه نمونه‌ها بالای m2g-1100 است و توزیع اندازه حفرات در محدودهnm10-6 قرار دارد. تصاویر temنمونه‌ها به ازاxبرابر 0 و 5/0، حفظ ساختار مزومتخلخل منظم پس از حذف سیلیکا را تاییدمی‌کنند.
کلیدواژه نانوریخته‌گری ,فریت های مس ـ روی ,مواد مزومتخلخل
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved