>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر افزودن سیمان آلومینا بالا بر خواص آجرهای عایق آلومینایی تهیه شده به روش فومی  
   
نویسنده سعادت زهرا ,نقی زاده رحیم ,رضایی حمیدرضا ,قنبری هاجر
منبع علم و مهندسي سراميك - 1399 - دوره : 9 - شماره : 3 - صفحه:1 -11
چکیده    هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر سیمان آلومینا بالا و دمای زینتر بر ریزساختار، خواص فیزیکی و مکانیکی آجرهای عایق آلومینایی تهیه شده به روش فومی می باشد. دوغاب های حاوی %75 وزنی آلومینا، %25 وزنی آب دیونیزه، %1، %3، %5 ، %7 وزنی سیمان آلومینا بالا و %2 وزنی فوم سبک آتشنشانی، تهیه شد. رفتار جریانی دوغاب حاوی آلومینا، %2 وزنی فوم آتشنشانی و %7 وزنی سیمان آلومینا بالا (سکار 71) بررسی شد. سپس دوغاب های فومی درون قالب فلزی ریخته شدند که پس از چند ساعت، بدنه گیرش یافته دارای استحکام اولیه حاصل شد. پس از خشک کردن طولانی مدت نمونه های ریخته گری شده، آن ها به مدت 3 ساعت در دماهای مختلف 1650-1510c پخت شدند. نتایج نشان داد که دوغاب آلومینایی حاوی افزودنی های %2 فوم و %7 سیمان آلومینا بالا در سرعت برشیs11، ویسکوزیته برابر 3pa.s دارد که با افزایش سرعت برشی بهs1 100، ویسکوزیته آن به 3/0pa.s کاهش یافت، در واقع با افزایش سرعت برشی، تنش برشی افزایش و ویسکوزیته دوغاب کاهش می‌یابد که این نشان‌دهنده رفتار شبه پلاستیک دوغاب است. نمونه ها چگالی کلی بین 98/0g/cm3 تا 62/1g/cm3 ، درصد تخلخل کلی بین 59 تا 75، استحکام خمشی بین mp 8/2 تا 6/6mp و اندازه متوسط تخلخل های شبه کروی بین μm 5/8 تا 11μmرا را بسته به میزان سیمان و دمای پخت نشان دادند. می توان گفت با افزایش میزان سیمان آلومینا بالا، چگالی کلی و استحکام خمشی نمونه ها افزایش یافت و میزان تخلخل کاهش پیدا کرد. بررسی های فازی نشان می دهد که پیک های به وجود آمده در دمایc 1510 مربوط به فاز اصلی کوراندوم و فاز فرعی کلسیم آلومینات (cao.6al2o3) می باشد.
کلیدواژه آلومینا، آجرعایق، ریخته گری دوغابی، سیمان آلومینا بالا، فوم
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی مواد و متالوژی, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی مواد و متالوژی, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی مواد و متالوژی, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی مواد و متالوژی, ایران
 
   investigation of the effect of high alumina cement on the properties of foamed alumina insulation bricks  
   
Authors رضایی حمیدرضا ,نقی زاده رحیم
Abstract    the purpose of this study was to investigate the effect of high alumina cement and sintering temperature on microstructure, physical and mechanical properties of foamed alumina insulation bricks. the slurry samples were prepared containing 75wt% of alumina and 25% wt of deionised water containing 1%, 3%, 5%, 7% wt% high alumina cement and 2% wt% foam. then samples were poured into metal molds. after drying the samples, they were sintered at 1510 ° c for 3 h. the samples containing 7% wt cement were also sintered at 1600,1650 ° c for 3. the results showed that alumina slurry containing 2% foam and 7% high alumina cement additives at 1s1 shear velocity had a viscosity equal to 3 pa.s, which decreased with increasing shear velocity to 100 s1and its decreased to 0.3 pa.s. the samples showed a total density between 63.6 and 87.6 g/cm3, a total porosity between 59 and75%, a flexural strength between 6.6 and 6.8 mpa and the average size of the spherical porosity between 8.5 and 11 micro;m depending on the amount of cement and the baking temperature. phase investigations show that the peaks formed at the temperature of 1510 ° c correspond to the corundum and calcium aluminate phase)cao.6al2o3).
Keywords alumina ,insulation bricks ,slurry casting ,high alumina cement ,foam
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved