>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های ژئومورفولوژی کمی   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:1


  tick  بازسازی تغییرات آب وهوایی هولوسن در زاگرس جنوبی: شواهد گرده شناسی و زغال در رسوبات دریاچه پریشان - صفحه:65-79

  tick  برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل Rusle و شناسایی موثرترین عامل آن در حوضه آبخیز گابریک- جنوب خاوری استان هرمزگان - صفحه:97-113

  tick  بررسی تطبیقی ویژگی های کمّی گنبدهای نمکی طاقدیسی و ناودیسی شمال غرب ایران - صفحه:80-96

  tick  بررسی تغییرات سطح آب دریای خزر در اواخر هولوسن بر اساس سن سنجی و مورفولوژی پادگانه ها در محدوده جنوب خلیج گرگان - صفحه:114-127

  tick  تحلیلی بر ارزیابی علل فرسایش و برآورد میزان رسوب در حوضه های کوهستانی مناطق نیمه خشک (مورد:حوضه آبریز فاروب رومان نیشابور) - صفحه:128-146

  tick  ردیابی مسیرها و بارزسازی مآندرهای قدیمی رودخانه کرخه - صفحه:37-50

  tick  مورفولوژی و مورفومتری انواع دهانه های آتشفشانی در مخروط آتشفشانی سهند - صفحه:51-64

  tick  نقش تغییرات اقلیمی فاز اقل در تحول ژیومورفولوژیکی حوضه کرج - صفحه:1-19

  tick  پهنه بندی خطر سیلاب های شهری با استفاده از داده های هیدرولوژی پالیوسیلاب (مطالعه موردی: شهر کلات نادری، خراسان رضوی) - صفحه:20-36

  tick  پهنه بندی عامل فرسایش پذیری خاک با استفاده از تکنیک زمین آمار (مطالعه موردی:دشت لاله استان چهارمحال و بختیاری) - صفحه:147-158
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved