>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های ژئومورفولوژی کمی   
سال:1400 - دوره:10 - شماره:1


  tick  ارزیابی اثرات زیست‌محیطی توسعه ژئوتوریسم در جزیره هرمز - صفحه:20-39

  tick  ارزیابی توسعه ژئوتوریسمی شرق تنگه هرمز از طریق رتبه بندی قابلیت های ژئومورفولوژیکی (از میناب تا جاسک) - صفحه:130-148

  tick  ارزیابی مخاطره زمین‌لغزش در ارتباط با توسعه شهری پاوه - صفحه:172-191

  tick  برآورد میزان فرونشست با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی راداری و پارامترهای آب‌های زیرزمینی و کاربری اراضی (مطالعه موردی: دشت شهریار) - صفحه:40-54

  tick  بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز غربی و مرکزی - صفحه:149-171

  tick  بررسی ژئومورفولوژیکی کواستای تکتونیکی نگور(کوه تولکی) و نقش آن بر گسترش سکونت‌گاه‌های شهری و روستایی - صفحه:73-92

  tick  تحلیل مکانی مخاطره سیلاب در حوضه آبریز قلعه چای عجب شیر با استفاده از Gis و مدل Hec-Hms - صفحه:93-111

  tick  تحلیل مورفوژنتیکی سکانسهای پادگانه ای دره هراز (محدوده آب اسک) - صفحه:55-72

  tick  شناسایی و بررسی خصوصیات مورفومتریک و خاک دولین‌ها در شمال ایران (مطالعه موردی: منطقه گرازبن از جنگل آزمایشی خیرود کنار، نوشهر مازندران) - صفحه:1-19

  tick  پهنه بندی و ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل های عامل اطمینان، تراکم سطح و هیبریدی قضیه بیز(مطالعه موردی: حوضه بقیع ، نیشابور) - صفحه:112-129
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved