>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه اثربخشی طرحواره‌درمانی، آموزش آرام‌سازی کاربردی و تصویر‌سازی‌ ذهنی بر کاهش اضطراب‌ حالتی شناختی ورزشکاران نخبه  
   
نویسنده حمزه خسرو ,نوابی نژاد شکوه ,شفیع آبادی عبدالله
منبع مطالعات روان شناسي ورزشي - 1395 - شماره : 18 - صفحه:99 -114
چکیده    هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی ‌طرحواره‌درمانی، آرام‌سازی کاربردی و تصویرسازی در کاهش اضطراب حالتی شناختی ورزشکاران نخبه می‌باشد. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 72 نفر از ورزشکاران ملی‌پوش مرد و زن بودند که از رشته‌های مختلف تیمی و انفرادی به صورت در دسترس انتخاب و در چهار گروه 18 نفری به شکل تصادفی قرار ‌داده‌ شدند. شرکت‌کنندگان از طریق پرسش‌نامه خود‌سنجی ایلی نویز، در دو مرحله پیش و پس‌آزمون موردبررسی قرار‌گرفتند. هرکدام از روش‌ها روی یک گروه به مدت 9 هفته اعمال گردید و گروه چهارم به‌عنوان گروه کنترل در‌نظر گرفته شد. نتایج از طریق تحلیل کوواریانس چند‌متغیره بیانگر این بود که اجرای هر سه روش طرحواره‌درمانی، آرام‌سازی کاربردی و تصویرسازی ذهنی در کاهش اضطراب حالتی‌شناختی موثر بوده است (0.05>p). طرحواره‌درمانی موثرترین روش در کاهش اضطراب حالتی‌رقابتی بود و باعث بیشترین کاهش میزان اضطراب‌شناختی در مقایسه با دو روش دیگر گردید.
کلیدواژه طرحواره‌درمانی، آرام‌سازی کاربردی، تصویرسازی ذهنی، اضطراب حالتی‌رقابتی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
   Comparison of Schema Therapy, Applied Relaxation and Mental Imagery Effectiveness to Reduce Cognitive State Anxiety of Elite Athletes  
   
Authors Shafizadeh Abdollah ,Hamzeh Khosro ,Navabi Nejad Shokooh
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved