>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر انگیزه‌ها و ادراک موفقیت بر تداوم فعالیت های ورزشی چالش‌برانگیز  
   
نویسنده محمدی ترکمانی احسان ,قنبری ابراهیم ,باقری قدرت اله
منبع مطالعات روان شناسي ورزشي - 1396 - شماره : 19 - صفحه:85 -102
چکیده    هدف از این پژوهش بررسی تاثیر انگیزه‌ها و ادراک موفقیت بر تداوم فعالیت ورزشی چالش‌برانگیز در ورزشکاران رکورددار بود. حرکات ورزشی چالشی به فعالیت‌های بدنی عجیب، غیرمعمول و رقابتی که الزاماً جزء رشته‌های ورزشی رسمی هم نیستند، گفته می‌شود. برای این پژوهش از جامعۀ 150 نفری ورزشکاران رکورددار، 111 نفر پرسشنامه‌های انگیزه‌های ورزشی گیل و همکاران (1983)، ادراک موفقیت رابرتز و همکاران (1998) و پرسشنامه محقق ساخته تداوم فعالیت ورزشی را تکمیل نمودند. داده‌های جمع‌آوری‌شده از پرسش‌نامه‌ها با رویکرد حداقل مربعات جزئی تحلیل شد و مناسب بودن شاخص‌های برازش مدل‌های اندازه‌گیری تایید شد. نتایج نشان داد تاثیر ادراک موفقیت بر تداوم فعالیت در افراد رکورددار بیشتر از انگیزه‌ها است و این دو متغیر توانسته‌اند 44٫8 درصد از واریانس تداوم فعالیت ورزشی را تبیین نمایند. تاثیر بیشتر ادراک موفقیت می‌تواند کاربرد وسیعی برای برنامه ریزان فعالیت‌های ورزشی داشته باشد.
کلیدواژه ادراک موفقیت، انگیزه‌ها، تعهد ورزشی، حرکات ورزشی چالشی، رکوردداران
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
   The Impact of Motives and Perception of Success on Continuity of Challenging Sports Activity  
   
Authors Qanbari Ebrahim ,Mohamadi Torkamani Ehsan ,Bagheri Qodratullah
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved