>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط انگیزۀ مشارکت ورزشی و رضایتمندی ورزشکاران رشته های منتخب ورزشی  
   
نویسنده مرادی وحید ,حاتمی خیدان ,مرادی جلیل
منبع مطالعات روان شناسي ورزشي - 1396 - شماره : 19 - صفحه:43 -56
چکیده    هدف پژوهش حاضر، مطالعۀ ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی و رضایتمندی ورزشکاران رشته‌های منتخب ورزشی شهر کامیاران بود. 265 نفر از ورزشکاران چهار رشتۀ تیمی (فوتبال، والیبال، بسکتبال و هندبال) و دو رشتۀ انفرادی (کونگ‌فو و تکواندو) به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پرسش‌نامه‌های انگیزۀ مشارکت ورزشی گیل و همکاران (1983) و رضایتمندی ورزشکاران ریمر و چلادورای (1998) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد بین مولفه‌های انگیزه مشارکت ورزشی و رضایتمندی ورزشکاران ارتباط معناداری وجود دارد و مولفۀ عوامل موقعیتی از میان مولفه‌های انگیزه مشارکت ورزشی به‌طور معناداری تغییرات مربوط به رضایتمندی ورزشکاران را پیش‌بینی می‌کند. لذا توجه به مباحث مرتبط با عوامل موقعیتی شامل نقش والدین و دوستان ورزشکار در ادامۀ فعالیت ورزشی، نقش مربی جهت ایجاد روابط دوستانه و استفاده از وسایل ورزشی توسط مربیان و دست‌اندرکاران ورزش ضروری به‌نظر می‌رسد.
کلیدواژه انگیزۀ مشارکت ورزشی، رضایتمندی، ورزشکاران، رشته های منتخب، عوامل موقعیتی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کردستان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, گروه مدیریت ورزشی, ایران, دانشگاه اراک, دانشکده علوم ورزشی, گروه رفتار حرکتی, ایران
 
   Relationship between Sports Participation Motivation and Satisfaction of Sports Selected Fields  
   
Authors Moradi Jalil
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved