>
Fa   |   Ar   |   En
   ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس هدف‎مداری در فعالیت بدنی  
   
نویسنده احمدی نصور ,عبدلی بهروز ,حسن بارانی فریبا
منبع مطالعات روان شناسي ورزشي - 1396 - شماره : 20 - صفحه:27 -36
چکیده    هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس هدف‎مداری در فعالیت بدنی بود. تعداد 294 مرد و زن به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از باشگاه‎های ورزشی شهر تهران انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، مقیاس هدف‎مداری در فعالیت بدنی بود که خرده‌مقیاس‌های تکلیف‌مداری و خودمداری را شامل می‌شد. جهت آزمون روایی سازه نیز از تحلیل عامل تاییدی استفاده گردید و پایایی پرسش‌نامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ تحلیل گشت که ضرایب پایایی آلفای کرونباخ برای عوامل تکلیف‌مداری و خودمداری به‌ترتیب معادل (78/0) و (90/0) به‌دست آمد. شاخص‌های برازش تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نشان می‌دهد که شاخص‌های مطلق ‌(96/0=‌gfi و 13/2=‌χ2/df)، تطبیقی ‌(98/0=‌cfi و 96/0=‌tli) و مقتصد ‌( ‌pnf=0.6‌، 61/0=‌‌pcfi و 06/0=‌rmsea) در دامنۀ قابل‌قبولی قرار دارند. در‌مجموع، نسخه فارسی مقیاس هدف‌مداری در فعالیت بدنی با دو عامل مورد تایید قرار می‌گیرد.
کلیدواژه روایی، پایایی، تکلیف‌مداری، خودمداری، فعالیت بدنی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
   Psychometric Properties of Persian Version of the Goal Orientation in Exercise Measure (GOEM)  
   
Authors Abdoli Behrooz ,Hasan Barani Fariba ,Ahmadi Nassour
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved