>
Fa   |   Ar   |   En
   ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة خودگفتاری خودکار در ورزش  
   
نویسنده طهماسبی بروجنی شهزاد
منبع مطالعات روان شناسي ورزشي - 1395 - شماره : 16 - صفحه:117 -138
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودگفتاری خودکار در ورزش انجام شد. بدین منظور 344 ورزشکار دختر و پسر در رشته های ورزشی تیمی و انفرادی مختلف و سطوح ورزشی مختلف به تکمیل پرسشنامه ها پرداختند. بعد از تکنیک ترجمه-بازترجمه و تایید روایی صوری پرسشنامه توسط پنج متخصص، پایلوت اولیه پرسشنامه جهت رفع اشکالات جزئی انجام شد. جهت تعیین روایی سازة پرسشنامه ها از تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و ثبات آن از ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از آزمون‌-آزمون مجدد، استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل نهایی شامل دو بُعد خودگفتاری مثبت و منفی با هشت عامل مورد تایید قرار گرفت. همچنین، پرسشنامه از شاخص‌های برازندگی مطلق، همسانی درونی و ثبات قابل قبولی برخوردار شد، که بیانگر روایی و پایایی مطلوب نسخة فارسی پرسشنامه با 39 سوال می باشد.
کلیدواژه خودگفتاری ,روایی سازه ,همسانی درونی ,ثبات
آدرس دانشگاه تهران, عضو هیئت علمی دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی shahzadtahmaseb@ut.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved