>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسة اختلالات رفتاری نوجوانان ورزشکار رشته‌های انفرادی و تیمی و افراد غیر ورزشکار  
   
نویسنده مرادیانی هیوا ,عزیزبیگی کمال ,حسینی دلپاک
منبع مطالعات روان شناسي ورزشي - 1395 - شماره : 16 - صفحه:163 -172
چکیده    هدف پژوهش حاضر مقایسة اختلالات رفتاری در بین نوجوانان ورزشکاران رشته‌های انفرادی و تیمی و افراد غیرورزشکار بود. 188 دانش‌آموز دختر و پسر 14-12 ساله انتخاب شده و به سه گروه غیرورزشکاران، ورزشکاران انفرادی و تیمی تقسیم شدند. جهت اندازه‌گیری اختلالات رفتاری، پرسشنامة رفتاری راتر فرم معلم و فرم والد مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده از هر دو فرم مذکور، علاوه بر میزان شیوع بیشتر اختلالات رفتاری در نوجوانان غیرورزشکار، تفاوت هر یک از خرده مقیاس‌ها در بین دو گروه نوجوانان ورزشکار انفرادی، تیمی و غیرورزشکار نیز از لحاظ آماری معنادار گردید. همچنین پسران میزان بالاتری از اختلالات رفتاری را نسبت به دختران به خود اختصاص دادند. فعالیت‌های مختلف ورزشی می‌توانند در پیشگیری و کاهش اختلالات رفتاری نوجوانان موثر واقع گردند به طوری که می‌توان به آن به عنوان روشی ارزشمند در کنار سایر روش‌های نوین مقابله نگریست.
کلیدواژه اختلالات رفتاری ,نوجوانان ,ورزشکاران انفرادی و تیمی ,غیر ورزشکار
آدرس دانشگاه ارومیه, دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, ایران, دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کردستان, دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کردستان, ایران
پست الکترونیکی delpakdh@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved