>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش بینی نیازهای روان‌شناختی و بهزیستی دانشجویان ورزشکار: بر اساس نقش مربیان  
   
نویسنده اقدسی محمد تقی ,بهزادنیا بهزاد
منبع مطالعات روان شناسي ورزشي - 1395 - شماره : 16 - صفحه:1 -18
چکیده    این پژوهش نظریة نیازهای اساسی روان‌شناختی، یک زیر نظریه در چهارچوب نظریة خود‌مختاری، را در دانشجویان ورزشکار مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، عوامل زمینه-اجتماعی تعیین‌کننده در بهزیستی دانشجویان ورزشکار مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این پژوهش نقش میانجی‌گری نیازهای اساسی مورد آزمون قرار گرفت. طرح پژوهش حاضر توصیفی– همبستگی بود. 234 دانشجوی ورزشکار در دانشگاه‌های ارومیه و تبریز (میانگین سنی: 90/20 و انحراف استاندارد: 03/3) به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که حمایت استقلالی و جو تکلیف‌محور به صورت مثبتی با احساس استقلال، شایستگی و وابستگی و عاطفه مثبت ارتباط داشت. جو خود-محور با عاطفه منفی در ارتباط بود. سه نیاز اساسی روان‌شناختی ارتباط مثبتی با عاطفه مثبت، و همچنین ارتباطی منفی با عاطفه منفی داشتند. همچنین سه نیاز اساسی روان‌شناختی میانجی‌گر مثبت در رابطة بین حمایت استقلالی و جو تکلیف‌محوری با عاطفه مثبت بودند. نتایج پژوهش حاضر از نظریة نیازهای اساسی حمایت کرد.
کلیدواژه نظریة نیازهای اساسی ,حمایت استقلالی ,جوهای انگیزشی ,بهزیستی ,دانشجویان ورزشکار
آدرس دانشگاه تبریز, دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشگاه ارومیه, ایران
پست الکترونیکی behzadniaa@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved