>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر کیفیت دوست ورزشی بر لذّت و تعهد ورزشی نوجوانان فوتبالیست  
   
نویسنده حسینی نیا سید رضا ,خداوردی فاطمه ,داروغه عارفی ناهید
منبع مطالعات روان شناسي ورزشي - 1393 - دوره : 3 - شماره : 10 - صفحه:113 -126
چکیده    هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت دوست ورزشی بر لذّت، و تعهد‌ ورزشی نوجوانان فوتبالیست بود. نمونة آماری این پژوهش شامل 134 نوجوان (12 تا 16 ساله) شرکت‌کننده در مدارس فوتبال شهرستان شاهرود بود. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد کیفیت دوست ورزشی، لذت، و تعهد‌ ورزشی استفاده‌ گردید. نتایج حاکی از آن بود که تاثیر کیفیت دوست ورزشی، و تعارض ‌ارتباطی، بر لذت ‌ورزشی، معنا‌دار است اما بر تعهد‌ ورزشی، تاثیر معنا‌داری دیده نشد؛ هم‌چنین لذت ‌ورزشی تاثیر مثبت، و معنا‌داری بر تعهد ‌ورزشی دارد. اثر کل نشان داد که بیشترین تاثیر بر لذت ‌ورزشی مربوط به تعارض ‌ارتباطی، و بیشترین تاثیر بر تعهد ورزشی مربوط به لذت ‌ورزشی می‌باشد. ضریب تعیین متغیرهای درون‌زا تعیین کرد که 10 درصد از واریانس لذت ‌ورزشی، و 70 درصد از واریانس تعهد ورزشی، توسط متغیرهای پیش‌بین تبیین شده است. کلیة شاخص‌های برازش نیز، نشان‌ از برازش مطلوب مدل دارند.
کلیدواژه دوست ورزشی ,تعارض ‌ارتباطی ,نوجوانان ,تعهد ورزشی
آدرس دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشگاه شاهرود, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشگاه شاهرود, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشگاه شاهرود, ایران
پست الکترونیکی ndarooghe@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved