>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسة نگرش دانشجویان روان شناسی ورزشی با دیگر گرایش های روان شناسی نسبت به رشتة تحصیلی خود‌  
   
نویسنده محمدی سودابه ,بادامی رخساره ,تقیان فرزانه
منبع مطالعات روان شناسي ورزشي - 1393 - دوره : 3 - شماره : 10 - صفحه:51 -68
چکیده    هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسة نگرش دانشجویان روان­شناسی ورزشی با دیگر گرایش­های روان­شناسی نسبت به رشتة تحصیلی خود بود. نمونة آماری این پژوهش را 154 دانشجوی کارشناسی ارشد روان­شناسی ورزشی، روان­شناسی عمومی، و روان­شناسی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان تشکیل می­دادند. ابزار پژوهش، پرسش­نامة پژوهشگر ساخته بود. این پرسش­نامه، دارای دو بخش ویژگی­های جمعیت­شناختی، و نگرش نسبت به رشتة تحصیلی بود. روایی محتوایی این ابزار، توسط 8 نفر از متخصصان گروه روان­شناسی و تربیت­بدنی احراز گردید. ضریب پایایی این پرسش­نامه، 8/0 به­دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از آزمون تحلیل واریانس تک­عاملی، آزمون تعقیبی شفه، و تی مستقل استفاده شد. یافته­ها نشان داد که نگرش نسبت به رشتة تحصیلی در دانشجویان روان­شناسی ورزش، منفی­تر از نگرش دانشجویان روان­شناسی عمومی است. نگرش نسبت به رشتة تحصیلی در دانشجویان ترم­های بالاتر، و دانشجویان با رشته­های مرتبط، منفی­تر از نگرش دانشجویان ترم­های پایین­تر، و دانشجویان با رشته­های غیر­مرتبط بود.
کلیدواژه نگرش ,رشتة تحصیلی ,روان شناسی ورزشی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشجوی روان‌شناسی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران
پست الکترونیکی f_taghian@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved