>
Fa   |   Ar   |   En
   بیوسنسورها و کاربرد آن‌ها در بیماری شناسی‌گیاهی  
   
نویسنده آبادخواه مهسا ,کولیوند داود
منبع دانش بيماري شناسي گياهي - 1397 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:47 -59
چکیده    پیشگیری از خسارت بیماریهای گیاهی نیازمند استفاده از ابزارهای جدید، توانمند، ساده و قابل حمل برای تشخیص سریع عوامل بیماریزا است. امروزه فناوری بیوسنسور ابزاری توانمند برای ارزیابی روش های مرسوم در علوم کشاورزی است. از ویژگی های مهم بیوسنسورها حساسیت، گزینندگی و قابل حمل بودن آن ها می باشد که برای تجزیه و تحلیل سریع ترکیبات پیچیده با مقدار کم نمونه بکار می روند. هر بیوسنسور مرکب از سه بخش عنصر زیستی، مبدل و آشکارساز است. مهم ترین کاربرد آنها در بیماری شناسی گیاهی تشخیص سریع بیمارگرهای گیاهی برای کاهش مصرف مواد شیمیایی گران قیمت و آسیب رسان به محیط زیست است. این مقاله به معرفی انواع بیوسنسورها و کاربردهای آنها در بیماری شناسی گیاهی می پردازد.
کلیدواژه الیزا، باکتری، قارچ، ویروس، کروماتوگرافی
آدرس دانشگاه زنجان, گروه گیاه‌پزشکی, ایران, دانشگاه زنجان, گروه گیاه‌پزشکی, ایران
پست الکترونیکی koolivand@znu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved