>
Fa   |   Ar   |   En
   بازدارنده‌های پروتئازی و کاربرد آن‌ها بر علیه بیمارگرهای گیاهی  
   
نویسنده عرفانی ملیحه ,داوری مهدی
منبع دانش بيماري شناسي گياهي - 1397 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:60 -72
چکیده    پروتئازها باعث شکستن پیوندهای پپتیدی شده و مانع فعالیت پروتیینها و باعث تخریب آن ها می گردند. این مولکول ها به چهار گروه پروتئازهای سرین، سیستئین، آسپارتیک و متالوپروتئازها تقسیم می شوند . بیمارگرهای گیاهی از این مولکول ها برای بیمار نمودن گیاهان استفاده می کنند. در مقابل، گیاهان نیز موادی تولید می کنند که بازدارنده پروتئازهای بیمارگری است. مهار کننده پروتئازی سرین یکی از مهم ترین این مهارکننده ها است. این مولکول ها در سلول های گیاهی و در هنگام حمله ریزجانداران بیماریزا و ویروس ها تولید می گردند. بازدارنده های پروتئازی بر اساس تشابه توالی ژنی و ساختاری خود به خانواده های مختلفی تقسیم می شوند. با شناخت نحوه عمل این نوع مولکول ها و انتقال ژن های تولید کننده آن ها به گیاهان مهم می توان از این مواد به عنوان یک روش مبارزه زیستی با بیمارگرهای گیاهی استفاده کرد، چرا که احتمال مقاوم شدن بیمارگرها به این روش دفاعی خیلی کم است.
کلیدواژه آنزیم، بازدارنده، fusarium، alternaria
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, گروه‌ علوم باغبانی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, گروه‌ گیاه‌پزشکی, ایران
پست الکترونیکی mdavari@uma.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved