>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی و توسعه گردشگری   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:16


  tick  اثر گردشگری بر محیط زیست: یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب - صفحه:71-94

  tick  ارزیابی ساعتی شرایط آسایش اقلیمی جزیره‌ی قشم برای انواع مختلف فعالیت گردشگری - صفحه:209-226

  tick  اعتماد نهادی و سرمایه گذاری در واحدهای گردشگری (مطالعه موردی: استان گلستان) - صفحه:47-70

  tick  بررسی تطبیقی خط مشی های توسعه گردشگری با تاکید بر روابط اجتماعی بین میزبان و مهمان مطالعه موردی: ایران و ترکیه - صفحه:31-46

  tick  تاثیر تصویر و شخصیت مقصد بر دلبستگی و رضایت گردشگران (مطالعه موردی: گردشگران داخلی شهر اصفهان) - صفحه:149-167

  tick  تاثیر نهاد حکمرانی کشور میزبان بر درآمد گردشگری کشورهای درحال توسعه منتخب - صفحه:8-30

  tick  تحلیل جامعه شناختی پایبندی گردشگران به هنجارهای اجتماعی - صفحه:168-187

  tick  تحلیل عوامل موثر بر ایجاد برند گردشگری در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) - صفحه:127-148

  tick  توسعه‌ی گردشگری شهری با تاکید بر نقش بازارچه‌های مرزی (مطالعه‌ی موردی: بازارچه‌ی مرزی پاوه) - صفحه:95-126

  tick  شناسایی عوامل انگیزشی مشارکت کنندگان در گردشگری جنگ (مورد: استان خوزستان) - صفحه:188-208
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved