>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی تناسب مکانی برای توسعه اکوتوریسم در منطقه رود بار و قصران و لواسانات با استفاده از روش Owa با کمیت سنج های فازی  
   
نویسنده توکلی نیا جمیله ,متکان علی اکبر ,صرّافی مظفر ,بوربوری فائزه
منبع برنامه ريزي و توسعه گردشگري - 1397 - دوره : 7 - شماره : 26 - صفحه:68 -95
چکیده    طی چند دهه اخیر اکوتوریسم به عنوان یکی از زیر مجموعه های صنعت گردشگری رشد چشمگیری داشته است و عبارت است از سفری مسئولانه به نواحی طبیعی که به حفظ محیط زیست و پایداری رفاه مردم محلی می انجامد. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه آن را به عنوان ابزاری قدرتمند جهت رشد و توسعه پایدار ترویج می نمایند. کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیای خاصی که در سطح جهان دارد، در چهار فصل و در نقاط مختلف، دارای ویژگی های طبیعی است که می تواند برای گردشگران جذاب باشد. توسعه این صنعت در هر منطقه نیازمند شناسایی دقیق قابلیتها و زیرساختهای مرتبط با این حوزه می باشد. بر اساس آنچه بیان گردید، توسعه فعالیت های اکوتوریسم و انتخاب مناطق مستعد در مطالعات ضرورت می یابد. وجود جاذبه های طبیعی، از راهکارهای مناسب، ابتدا شاخص ها و معیارهای تاثیرگذار در توسعه اکوتوریسم، شناسایی و استخراج و در ادامه از روش وزن دهی چند معیارهاahp جهت مشخص نمودن اهمیت هر یک از پارامترهای تاثیرگذار استفاده گردید. در نهایت برای یافتن نواحی مناسب و نیز تلفیق لایه ها بر اساس سناریوهای گوناگون از روش owa در gis استفاده شد. نتایج به دست آمده از سناریوهای گوناگون نشان از تناسب خوب منطقه در توسعه اکوتوریسم می باشد.
کلیدواژه اکوتوریسم پایدار، ارزیابی چند معیاره، Owa ,Ahp
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, مرکز مطالعات سنجش از دور و Gis, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده معماری و شهرسازی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی fborbori@gmail.com
 
   An Assessment of Spatial Appropriateness for Ecotourism Development in the Region of Rudbar Ghasran and Lavasanat, Using OWA Criteria with Fuzzy Quantizers  
   
Authors Matkan Aliakbar ,Borbori Faezeh ,Tavakkolinia Jamileh ,Sarrafi Mozaffar
Abstract    Extended Abstract Introduction Over the past few decades, ecotourism as one of the subcategories of the tourism industry has had a remarkable growth. It is evident from a responsible trip to a natural surrounding leading to the preservation of environment and the sustainable welfare of the locals. Developed and developing countries promote it as a strong tool for the growth and sustainable development. Iran can be the center of tourist attractions due to its particular geographical setting and having natural features in all four seasons. The development of this industry needs an exact identification of capabilities and infrastructure in each region. One of the fundamental stages of this process is the location of touristready zones, especially ecotourism by applying modern technology. The selection of correct place not only saves time, expenses and resources but provides the maximum investment efficiency. As such, the expansion of ecotourism activities and the selection of ready zones necessitate more studies. Iran’s Rudbar, Ghasran and Lavasanat region, surrounded by the Alborz mountain range, is a beautiful landscape with a pleasant climate. Abundant natural attractions of the region, equally with suitable tourism infrastructure as well as using existing capabilities, can help achieve the sustainable development of the tourism industry.     Materials and methods  In the current research, in order to identify the ecotourism potential of the region and present suitable ways, first effective criteria and indices were identified and extracted for developing ecotourism and then a multicriteria evaluation AHP method was used to distinguish the importance of each of the effective parameters. Thereafter, data such as visibility, height, slope, distance from roads, landuse, distance to natural attractions, fault line, distance to educational centers and religious attractions as well as archeological sites were applied. Finally, the OWA method in GIS was used to identify a suitable region and combine layers based on various scenarios.   Discussion and Result Through this method, seven scenarios including extreme pessimistic, very pessimistic, pessimistic, optimistic, very optimistic, extreme optimistic and natural were studied in relation to the potential to develop ecotourism. The acquired results are based on the normalized data with the interval of 0 to 1 as classified below: Very Low Proportion  Low Proportion High Proportion Suitable Proportion  00.25   0.250.5   0.50.75   0.751 The results acquired from the above data through the OWA method will be presented later. The extreme pessimistic scenario was observed in 1022.8 sq. km of the proposed region with low proportion and 74.4 sq. km area with very low proportion. In the pessimistic scenario, a large part of Greater Lavasanat had very low proportion while another large part with low proportion. Based on extreme optimistic scenario, 1090.5 sq. km of the area were the most suitable and 6.75 sq. km with high proportion. In this scenario, the central core of Rudbar Ghasran and Lavasanat is located on a very suitable flank where conditions do not coincide with spatial and environmental realities. Based on natural scenario, 741.8 sq. km of the proposed study were related to an area with high proportion and 355.4 sq. km with low proportion. The central core, due to the location of two urban points of Lavasan and Feshm as well as their service and social facilities allocate the most area with high proportion.    Conclusion Results from various scenarios indicate high proportion of the region for ecotourism development. The use of the OWA method gives managers and planners possibilities to study different scenarios in one region. The proposed model and the acquired results can be used by managers and planners as a decisionmaking backup structure in this domain and the extraction of suitable strategy toward ecotourism development.   Keywords: sustainable ecotourism; multicriteria evaluation; AHP; GIS; OWA.         References Alaeddinoglu, F., Can, A. S. (2011). Identification and classification of naturebased tourismresources: Western Lake Van basin, Turkey, ProcediaSocial and Behavioral Sciences,          19 (2011): 198207. Bali, A., Monavari, S., Riazi, B., Khorasani, N., ZARKESH, M., KHEIRKHAH, M. (2015). A spatial decision support system for ecotourism development in Caspian Hyrcanian mixed forests ecoregion. Boletim de Ciências Geodésicas, 21(2): 340353. Chen, J., Zhu, Q. (2010). Uncertainty and decision strategy analysis of GISbased ordered weighted averaging method. Paper presented at 2010 International Conference on Information, Networking and Automation (ICINA),  Kunming, China 1819 Oct. 2010. Dashti, S., Monavari, S. M., Hosseini, S. M., Riazi, B., Momeni, M. (2013). Application of GIS, AHP, Fuzzy and WLC in island ecotourism development (Case study of Qeshm Island, Iran), Life Science Journal, 10(1): 12741282. Delavar, B., Oladi, J., Manoochehri, M. (2010). Evaluating the Ecotourism Potentials of Naharkhoran Area in Gorgan. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, 38(8): 591596. Dhami, I., Deng, J., Burns, R. C., Pierskalla, C. (2014). Identifying and mapping forestbased ecotourism areas in West Virginia–Incorporating visitors’ preferences, Tourism Management, 42(2014):  165176.
Keywords OWA ,AHP
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved