>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نسبت تنوع فرهنگی در ایران و حقوق بشر  
   
نویسنده منتظری احمد ,باصری بابک ,فقیه حبیبی علی ,بهنیا مسیح
منبع پژوهشهاي سياسي جهان اسلام - 1398 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:189 -225
چکیده    ایران، کشوری چندفرهنگی است و تنوع قومی و زبانی، یکی از ویژگی‌های شاخص آن است. الگوی ملّت در این کشور ترکیبی و نامتوازن است؛ بدین‌صورت‌که بخش بزرگی از ملّت، که در یک یا چند ویژگی و خصیصه ترکیبی مشترک اکثریت دارند، هیئت کلی ملّت ایران را تشکیل می‌دهد و بخش کوچک‌تری از ملّت نیز به علت دارا بودن یک یا چند ویژگی با بخش اکثریت ملّت تجانس کامل ندارند و در جایگاه اقلیت، اجزا و پاره‌های کوچک‌تر ملّت ایران قلمداد می‌شوند. تحولات تاریخی و سیاسی جغرافیای سیاسی ایران همواره با توجه به کارکرد چند وجهی اقوام در سیر معادلات قدرت تحلیل و ارزیابی می‌گردد، به‌طوری‌که تصویر موزاییکی اقوام در این جغرافیای سیاسی طی تاریخ چرخه‌ای از فرصت تهدید را در مقابل منافع ملّی ایران نمایش می‌دهد از سوی دیگر در عصر موسوم به جهانی شدن، که جهان به تعبیر مارشال مک لوهان به سبک دهکده جهانی نمایش داده می‌شود، کشورهایی با مختصات نظام سیاسی ایران، به دلیل تنوع قومی، با مشکل‌ها و بحران‌های قومیتی روبه‌رو می‌شوند. وجود اقوام مختلف در ایران که مهم‌ترین ویژگی آنها بومی‌بودن آن‌هاست و همچنین تلاش حکومت مرکزی در یک سده گذشته برای ایجاد یک دولت یا ملت واحد، این پرسش را مطرح می‌کند که درنتیجه سیاست‌های تمرکزگرایانه حکومت مرکزی، اقوام مختلف با مذاهب متفاوت تا چه اندازه به ایران و هویت ملی خود احساس تعلق می‌کنند.. برحسب دو عنصر شاخص مذهب و زبان بین اقوام ایرانی تمایز وجود دارد و آنها را به چند دسته تقسیم می‌کند. بخش زیادی از جمعیت کرد زبان‌ها در غرب ایران و بلوچ‌ها پیرو مذهب تسنن هستند که از مذهب رسمی کشور متفاوت هستند. درعین‌حال ترک‌ها، لرها و بخش زیادی از عرب‌ها ازنظر زبانی به حوزه زبانی متفاوت با زبان رسمی کشور که فارسی است تعلق دارند؛ اما ازلحاظ مذهبی باتوجه‌به اینکه پیرو مذهب تشیع هستند با مذهب رسمی کشور اختلافی ندارند. هرچند تنوع قومی و فرهنگی برای کشوری مانند ایران می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای توسعه کشور فراهم کند، درعین حال می‌تواند یکی از بسترهای مهم ناامنی و تهدیدات امنیتی به شمار رود؛ به ویژه اینکه جغرافیای سیاسی قومیت‌های ایرانی مانند مرزنشینی اکثر اقلیت‌های نژادی و مذهبی، و شکاف‌های فرهنگی میان آن‌ها می‌تواند سبب طمع ورزی و تحریک کشورهای استعمارگر و حضور فتنه انگیز بیگانگان در آشوب‌های قومی و اختلافات مذهبی و... شود
کلیدواژه تنوع فرهنگی، قومیت گرایی، فرهنگ، ایران، حقوق بشر
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, دانشکده حقوق و علوم انسانی, گروه حقوق عمومی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, دانشکده حقوق و علوم سیاسی, گروه حقوق, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا, دانشکده حقوق و علوم انسانی, گروه حقوق عمومی, ایران
پست الکترونیکی msih_behnia@yahoo.com
 
   analyzing‌ ‌and analyzing‌ ‌the influence‌ ‌of‌ ‌social‌ ‌capital‌ ‌on‌ ‌the ‎political‌ ‌participation‌ ‌of people‎(Case Study of Ilam City)‎  
   
Authors
Abstract    .AbstractThe concept and theory of social capital has been met with considerable interest by scholars and scholars in the various social sciences (economics, sociology, political science, etc.) since the 1990s. Social capital is a matter of great interest to scientists and political elites. It is attempted to empirically test the theory of social capital in terms of the dominant realities of society, and in particular with the assumption that social capital plays a central role in political participation, the main purpose of this article is to answer and explain why. Research Method: The research method in this study is based on case study of descriptivecorrelation type and is based on survey. Sample size 390 citizens of Ilam who were selected by cluster sampling. The independent variable in this study is social capital, which was measured by three indicators of social trust, social networks and relationships, and social solidarity. The dependent variable in this research is political participation, which has been studied with two indicators of formal and informal participation in political issues. A researchermade questionnaire was used for data collection and its validity was confirmed by the experts and its reliability with the Cronbach's alpha test (85). Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. Statistical methods such as Pearson correlation analysis, mean analysis and multivariate regression test were used by SPSS software.Research Findings: There is a significant relationship between social trust and political participation. On the other hand, there is a significant relationship between social relations networks, social trust and social cohesion and political participation. According to research findings, the amount of capital and social trust is reduced as we move from the family level to the level of relatives, coworkers, community members, peers and compatriots
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved