>
Fa   |   Ar   |   En
   شبیه‌سازی پذیرش فناوری ارتباط حوزه نزدیک با رویکرد پویایی‌های سیستم  
   
نویسنده هاشم زاده غلامرضا ,بهرامی محمد رضا
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1395 - شماره : 24 - صفحه:181 -204
چکیده    در دنیای امروز تعیین میزان موفقیت یا شکست خدمات فناوری پایه، مبتنی بر نرخ پذیرش فناوری از سوی کاربران و جامعه استفاده‌کننده است. هدف این مقاله توسعه یک مدل پویایی سیستم برای بهبود و تسریع روند پذیرش فناوری ارتباط حوزه نزدیک در پایانه‌های فروش بانکی و بررسی عوامل موثر بر آن با استفاده از نرم‌افزار vensim است که در آن بیش از 35 متغیر موثر و مرتبط با 4 متغیر حالت از طریق مطالعه مبانی نظری موضوع استخراج‌ و 4 حلقه علّی حلقوی شناسایی و تعریف شده است؛ سپس مدل به‌صورت نمودارهای علت و معلولی و مدل جریان انباشت ارائه می‌شود و سیاست‌های مختلفی مانند کاهش تبلیغات دهان‌به‌دهان، کاهش زمان یادگیری و افزایش جذابیت استفاده، بررسی شده است. با توجه به نتایج و تحلیل حساسیت انجام‌شده مشخص شد که جذابیت استفاده، تبلیغات دهان‌به‌دهان و حداقل زمان موردنیاز برای یادگیری فناوری به همراه تجربه و مهارت استفاده، فراوانی پذیرندگان و نیازمندی به تمرین و آموزش اهمیت بسزایی در تعیین میزان پذیرندگان فناوری ارتباط حوزه نزدیک در پایانه‌های فروش بانک‌ها دارد.
کلیدواژه پذیرش فناوری؛ ارتباط حوزه نزدیک؛ پویایی‌های سیستم
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved