>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل معادلات ساختاری پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سلامت خانوادۀ اصلی و متغیر میانجی ابعاد عشق  
   
نویسنده آرین فر نیره ,رسولی رویا
منبع مطالعات زن و خانواده - 1398 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:139 -157
چکیده    هدف پژوهش حاضر آزمودن مدل سلامت خانواده‌ی اصلی و رضایت زناشویی با میانجی‏گری سبک های عشق‌ورزی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعۀ آماری کلیه زنان متاهل دارای نارضایتی زناشویی بود که در زمستان سال 1395 به مراکز مشاوره شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. 300 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده، پرسشنامه های سلامت خانوادۀ اصلی، الگوهای عشق استرنبرگ و رضایت زناشویی انریچ بودند. تجزیه‌وتحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار amos/16 انجام گرفت. یافته ها نشان داد که اثر مستقیم سلامت خانوادۀ اصلی و ابعاد (میل، صمیمیت، تعهد) بر رضایت زناشویی معنادار بود. همچنین، در رابطه بین سلامت خانوادۀ اصلی و رضایت زناشویی، ابعاد عشق (میل، تعهد، صمیمیت) نقش میانجی داشتند؛ بنابراین، با توجه به نقش معنادار سلامت خانوادۀ اصلی و ابعاد عشق در رضایت زناشویی، درمانگران می توانند در بحث بررسی و درمان مشکلات زناشویی به بررسی سلامت خانوادۀ اصلی و ابعاد عشق بپردازند.
کلیدواژه رضایت زناشویی، سلامت خانواده‌ی اصلی، ابعاد عشق‌
آدرس دانشگاه الزهرا, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, ایران, دانشگاه الزهرا, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, گروه مشاوره, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved