>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه آسیب‌پذیرهای بادوام: باورهای ارتباطی زوجین، عملکرد خانواده اصلی و روان‌رنجورخویی در بین زنان و مردان متقاضی طلاق  
   
نویسنده حشمتی رسول ,پور اسمعیلی اصغر ,خداپرست کازرونی سارا
منبع مطالعات زن و خانواده - 1398 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:159 -178
چکیده    هدف پژوهش حاضر، مقایسه آسیب‌پذیرهای بادوام: باورهای ارتباطی زوجین، عملکرد خانواده اصلی و روان رنجورخویی در بین زنان و مردان متقاضی طلاق می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زن و مردهای متقاضی طلاق در شهرستان اردبیل بود. بدین منظور در یک تحقیق مقطعی و گذشته‌نگر، از بین این زوجین متقاضی طلاق، تعداد 200 نفر (100 نفر زن و 100 نفر مرد) به روش هدفمند به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی در تحقیق مشارکت کردند. خرده مقیاس روان رنجورخویی از پرسشنامه شخصیتی neoffi، مقیاس خانواده اصلی و پرسشنامه باورهای ارتباطی جهت سنجش متغیرهای موردنظر به کار گرفته شدند. برای تحلیل داده‌ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که در گروه مردان مسیر عملکرد خانواده اصلی با باورهای ارتباطی (0.21 =β)، مسیر عملکرد خانواده اصلی با روان رنجورخویی (0.29 =β) و مسیر روان رنجورخویی با باورهای ارتباطی (0.32 = β)، معنادار است. در گروه زنان، مسیر عملکرد خانواده اصلی با روان‌رنجورخویی (0.24 =β) و مسیر روان‌رنجورخویی با باورهای ارتباطی (0.29 = β) معنادار است. همچنین، نتایج آزمون بوت استروپ نشان می‌دهد که در هر دو گروه، روان رنجوری خویی بین عملکرد خانواده اصلی و باروهای ارتباطی زوجین نقش میانجی دارد. بر اساس یافته‌های این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که مدل مفروض در هر دو گروه از برازش مطلوبی برخوردار است و عملکرد خانواده اصلی و روان رنجورخویی تعیین گرهای مهم باورهای ارتباطی زوجین می‌باشد
کلیدواژه طلاق، باورهای ارتباطی زوجین، عملکرد خانواده اصلی، روان‌رنجورخویی
آدرس دانشگاه تبریز, دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved