>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان انطباق واقعیتِ روابط زناشویی در ایران با مفهوم رابطۀ ناب گیدنز  
   
نویسنده جهانی دولت آباد اسماعیل
منبع مطالعات زن و خانواده - 1397 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:25 -58
چکیده    گیدنز، تحولات اخیر در حوزه روابط صمیمی را در قالب فرایند تغییر شکل صمیمیت به‌سوی رابطۀ ناب توضیح می‌دهد و آن را فرایندی جهانی می‌داند. تعبیری که در بسیاری از تحلیل‌هایی که از تحولات خانواده و روابط زناشویی در ایران صورت می‌گیرد نیز موردتوجه قرارگرفته و برخی از پژوهشگران این حوزه از تغییر شکل روابط زناشویی در ایران به سمت رابطۀ ناب گیدنزی سخن به میان آورده‌اند. بر همین اساس در مقاله حاضر که با تکیه‌بر یافته‌های یک مطالعه پیمایشی با حجم نمونه 482 نفر در شهر تهران به مرحله نگارش درآمده است، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که با توجه به واقعیت روابط زناشویی در جامعه امروز ایران، آیا می‌توان از ایده شکل‌گیری رابطۀ ناب گیدنزی در این جامعه دفاع نمود؟ برای این منظور در مطالعه حاضر مدلی مفهومی از ابعاد مختلف رابطۀ ناب موردنظر گیدنز مرکب از 5 شاخص اصلیِ «نقش‌های زناشویی»، «منطق زناشویی»، «اعتماد زناشویی»، «دوام زناشویی» و «اهمیت زناشویی» ساخته و این مدل را در مطالعه پیمایشی یادشده در معرض آراء پاسخگویان قراردادیم. نتایج حاکی از آن است که رابطۀ ناب موردنظر گیدنز با میانگین درصدیِ نزدیک به 32% (در مقابل رابطۀ سنتی با میانگین درصدیِ بیش از 68%) تعبیر مناسبی برای توصیف وضعیت روابط زناشویی در جامعه ما فراهم نمی‌آورد و با توجه به عدم توازن نمرات به‌دست‌آمده برای ابعاد مختلف روابط زناشویی می‌‌توان اذعان نمود که شاخصۀ اصلی این جامعه را باید در ترکیب‌های نگرشی نامتوازن در خصوص زناشویی خلاصه نمود.
کلیدواژه خانواده، زناشویی، رابطۀ ناب، روابط صمیمی، عشق رمانتیک
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, ایران
پست الکترونیکی sml.jahani@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved