>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد زبان و ادبیات خارجی   
سال:1400 - دوره:18 - شماره:27


  tick  اشیای رجعت: معماریِ پَساحافظه در رمان دورهمی از اَن اِنرایت - صفحه:213-238

  tick  بررسی تحلیلی دانش زبان آلمانی زبان آموزان ایرانی در مقطع ب از چهارچوب مرجع مشترک اروپا با نگاهی ویژه به خطاهای زبان آموزان ایرانی در به کارگیری واژگان و ترکیبات ثابت واژگانی در زبان آلمانی - صفحه:163-184

  tick  تحلیل نشانه معناشناختی کنش استعلایی: مطالعۀ موردی رمان سکه ای که سلیمان یافت اثر رهنورد زریاب - صفحه:13-36

  tick  رگه های تصور اخلاقی پراگماتیستی در داستان پساپسا‌مدرن: بررسی دیدگاه های جان دیویی در قهرمانان مرزها اثر دیو اگرز - صفحه:185-212

  tick  زیبایی شناسی روایی و اخلاق در رمان در باب زیبایی زیدی اسمیت - صفحه:57-78

  tick  کاربست تطبیقی مفهوم آگاهی طبقاتی لوکاچ در داستان های «فتحنامۀ مغان» هوشنگ گلشیری و «داستانی از وال‌استریت» هرمان ملویل - صفحه:101-124

  tick  مسخ اثر فرانتس کافکا، استعاره از یک واقعیت اجتماعی - صفحه:145-162

  tick  مفهوم هویت زن در رمان های گمانه زن: مطالعه سپیده دم و تمثیل های اکتاویا ای. باتلر - صفحه:37-56

  tick  مهاجرت، ازخودبیگانگی یا هیبریدیته (چندرگه شدن) بررسی تطبیقی دو رمان راز بازگشت و سرزمین نوچ - صفحه:79-100

  tick  نگاهی نو به نحوه ساخت هویت و نقش جنسی غیر/مفهوم زنانه در نمایشنامه های منتخب تنسی ویلیامز - صفحه:125-144

  tick  همزمانی استحاله و مدرنیته؛ خوانش یونگی ریشه‌های آسمان اثر رومن گاری - صفحه:239-264

  tick  گذار از وحشتِ مرگ به عنوانِ دیگری به واسطه زبان زنانه؛ خوانشی از بالکن اثر ژنه - صفحه:265-291
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved