>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر عوامل محیطی بر پراکنش زیستگاه‌های مطلوب جمعیت‌های زمستان گذران هوبره آسیایی در فلات مرکزی ایران  
   
نویسنده پاک نیت داود ,همامی محمودرضا ,ملکی سعیده ,توحیدی محبوبه
منبع بوم شناسي كاربردي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:77 -88
چکیده    پیش بینی پراکنش گونه ها در ارزیابی سطح تهدیدات، تعیین وضعیت حفاظتی و برنامه ریزی برای حفاظت گونه ها اهمیت دارد. هوبره آسیایی یکی از با ارزش ترین گونه های قابل شکار ایران است که در حال حاضر با تهدید انقراض روبروست. در این مطالعه پراکندگی زیستگاه های بالقوه مطلوب جمعیت های زمستان گذران هوبره آسیایی در فلات مرکزی ایران از طریق رویکرد حداکثر آنتروپی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ارزیابی مدل با استفاده از سطح زیرمنحنی roc نشان داد که مدل تهیه شده برای گونه مورد بررسی در هر دو حالت ساخت و آزمون مدل از حالت تصادفی پیش بینی بهتری دارد. از میان متغیرهای فیزیوگرافیک، اقلیمی، پوشش اراضی و انسانی وارد شده به مدل، متغیرهای شیب و میانگین دمای سردترین فصل سال بیشترین تاثیر را در انتخاب زیستگاه زمستان گذرانی توسط هوبره آسیایی داشتند. مساحت زیستگاه های مطلوب جمعیت های زمستان گذران هوبره آسیایی در فلات مرکزی ایران 112286 کیلومترمربع (22 درصد منطقه مورد مطالعه) برآورد شد. زیستگاه های مطلوب هوبره در داخل مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع منطقه مورد مطالعه مساحتی بالغ بر 22372 کیلومترمربع (9/19 درصد) را تحت پوشش قرار می دهد. با وجود این، بخش قابل توجهی از زیستگاه های مطلوب این گونه (89914 کیلومترمربع) خارج از مناطق تحت حفاظت قرار دارد که نیازمند برنامه ریزی های حفاظتی است.
کلیدواژه حداکثر آنتروپی، مناطق حفاظت شده، مناطق شکار ممنوع، مدل‌های پراکنش گونه، Chlamydotis Maqueenii
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده منابع طبیعی, گروه محیط زیست, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده منابع طبیعی, گروه محیط زیست, ایران, دانشگاه زابل, دانشکده منابع طبیعی, گروه محیط زیست, ایران, سازمان حفاظت محیط زیست تهران, ایران
 
   The Influence of Environmental Factors on the Distribution of Wintering Populations of Asian Houbara Bustard Chlamydotis Macqueenii in Central Iranian Plateau  
   
Authors Pakniat D. ,Tohidi M. ,Homami M. R. ,Maleki S.
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved