>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی مطلوبیت زیستگاه و وضعیت حفاظتی گونه‌ به‌شدت در خطر انقراض سمندر لرستانی (Neurergus Kaiseri) در استان‌های لرستان و خوزستان  
   
نویسنده تندوران زنگنه مریم ,فاخران اصفهانی سیما ,پورمنافی سعید ,سن جوزف
منبع بوم شناسي كاربردي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:11 -23
چکیده    سمندر لرستانی (neurergus kaiseri) از جمله گونه های اندمیک ایران است که دامنه پراکنش محدودی در جنوب کوه های زاگرس دارد و در فهرست قرمز iucn از آن با عنوان به شدت در خطر انقراض (critically endangered) یاد شده است. امروزه جمعیت این گونه به دلیل عوامل متعددی رو به کاهش بوده و در معرض تهدید جدی می باشد. در این مطالعه مطلوبیت زیستگاه سمندر لرستانی با استفاده از رویکرد حداکثر آنتروپی (maxent) و براساس متغیرهای محیط زیستی و اقلیمی (حرارتی و بارشی) ارزیابی گردید. بررسی نتایج حاصل از مدل، نشان داد که میزان بارش سالیانه و فصلی، میانگین درجه حرارت سالیانه، ارتفاع و پوشش اراضی به ترتیب به عنوان مهم ترین متغیرها برای مطلوبیت زیستگاه سمندر لرستانی می باشند. از طرفی ارزیابی وضعیت حفاظتی این گونه با بررسی مناطق پراکنش گونه و تطبیق آن با شبکه های حفاظتی نشان داد که، در حال حاضر هیچ یک از زیستگاه های مطلوب سمندر لرستانی در مناطق تحت حفاظت نبوده و پشتوانه قانونی برای حفاظت از این سایت ها وجود ندارد، و این وضعیت این گونه به شدت در خطر انقراض را با آسیب بیشتری مواجه می سازد
کلیدواژه مطلوبیت زیستگاه، استان خوزستان، استان لرستان، مدل حداکثر آنتروپی، سمندر لرستانی، شبکه‌های حفاظتی
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده منابع طبیعی, گروه محیط زیست, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده منابع طبیعی, گروه محیط زیست, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده منابع طبیعی, گروه محیط زیست, ایران, موسسه تحقیقات جنگل، برف و سیمای سرزمین (Wsl), سوئیس
 
   Assessment of the Conservation Status and Habitat Suitability of Critically Endangered Lorestan Newt (Neurergus Kaiseri) in Lorestan and Khuzestan Provinces  
   
Authors Senn J. ,Tondravan Zangene M. ,Fakheran Esfahani1 S. ,Poormanafi S.
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved