>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر اجرای شیوه تک‌گزینی بر فراوانی و مشخصات درختان قطور (سالم، پوسیده و خشکه‌دار) در جنگل‌ ناو اسالم در شمال ایران  
   
نویسنده توانکار فرزام ,نیکوی مهرداد
منبع بوم شناسي كاربردي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:85 -99
چکیده    درختان پوسیده و خشکه دارها از اجزاء مهم اکوسیستم های جنگلی بوده و نقش موثری در حفظ تنوع زیستی جنگل ها دارند. در این تحقیق فراوانی و مشخصات درختان قطور سالم، پوسیده و خشکه دارهای با قطر برابر سینه بزرگ تر از 60 سانتی متر در دو پارسل بهره برداری شده به شیوه تک گزینی و حفاظت شده در جنگل ناو اسالم گیلان مورد بررسی قرار گرفت. جمع آوری داده ها از طریق طرح نمونه برداری منظم تصادفی با فواصل 100 متر و پلات های 20 آری انجام گرفت. نتایج نشان داد فراوانی و حجم درختان قطور در پارسل بهره برداری شده نسبت به پارسل حفاظت شده کمتر است (01/0>p ). درختان پوسیده و خشکه دارها در پارسل حافظت شده دارای ارتفاع و قطر بیشتری نسبت پارسل بهره برداری شده بودند (01/0>p ). هم چنین درختان قطور در پارسل حفاظت شده از تعداد گونه های بیشتر و توزیع فراوانی یکنواخت تر نسبت به پارسل بهره برداری شده تشکیل شده بودند. فراوانی حفره های ایجاد شده توسط پرندگان برروی تنه درختان پوسیده و خشکه دارها در پارسل حفاظت شده بیشتر از پارسل بهره برداری شده به دست آمد. حفاظت از درختان پوسیده و خشکه دارها و باقی گذاشتن تعداد بیشتری از گونه های مختلف درختان قطور در توده برای حفظ ساختار طبیعی و تنوع زیستی این جنگل ها از اهمیت خاصی برخوردار است.
کلیدواژه تنوع زیستی، خشکه‌دار، مدیریت جنگل، جنگل‌های هیرکانی، تک‌گزینی، درختان قطور
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال, گروه علوم جنگل, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده منابع طبیعی, گروه مهندسی جنگلداری, ایران
 
   The Effect of Selection Cutting on Frequency and Characteristics of Thick Trees (Normal, Rotten, Dead Trees) in Asalem-Nav Forest  
   
Authors Tavankar F. ,Nikooy M.
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved