>
Fa   |   Ar   |   En
   بوم شناسی کاربردی   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:14


  tick  اثرات تراکم گیاه و تنش خشکی بر عملکرد و توانایی های رقابتی یونجه (Bromus Tomentellus Boiss.) و بروموس تومنتلوس (Medicago Sativa L.) در کشت خالص و مخلوط - صفحه:27-37

  tick  اثرات تعداد، سطح و شکل پلات روی صحت و دقت برآورد تولید چند علفزار با استفاده از شبیه سازی نمونه گیری - صفحه:51-59

  tick  ارزیابی زیستگاه زمستان خوابی خرس قهوه ای (Ursus Arctos Syriacus) با استفاده از مدل سازی خطی تعمیم یافته (Glm) و رگرسیون وزنی جغرافیایی (Gwr) در جنوب ایران - صفحه:75-85

  tick  بررسی الگوی پراکنش درختان ولیک (Cratagus Monogyna) آلوده به لیسه (Yponomeuta Padella) در جنگل های بازفت استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:39-48

  tick  بررسی روابط بین جوامع گیاهی مختلف و عوامل محیطی در حوضه آبخیز گنبد، همدان - صفحه:61-72

  tick  مدل سازی و تهیه نقشه خطر وقوع آتش سوزی جنگل با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده باغ شادی یزد) - صفحه:13-26

  tick  مدل ‌سازی زیستگاه یوزپلنگ ایرانی با روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش دره انجیر) - صفحه:1-12
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved