>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط عوامل اکولوژیک با پوشش گیاهی زیستگاه پلنگان، منطقه حفاظت شده آق داغ استان اردبیل  
   
نویسنده نقی‌نژاد علی‌رضا ,سیداخلاقی سیدعباس ,سعیدی مهرورز شهریار
منبع بوم شناسي كاربردي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:33 -49
چکیده    شناخت جوامع گیاهی و عوامل اکولوژیکی موثر بر استقرار گیاهان، یکی از مهمترین مسائل مدیریت حفاظت می‌باشد که در دهه‌های اخیر مورد توجه واقع شده است. پژوهش حاضر به‌منظور شناخت و درک روابط اکولوژیک پوشش گیاهی زیستگاه پلنگان واقع در منطقه حفاظت شده آق داغ استان اردبیل، انجام شده است. به‌منظور استخراج داده‌های گونه‌ای و محیطی، در مجموع 45 پلات پوششی در طول یک ترانسکت با 1500 متر گرادیان ارتفاعی و در فواصل ارتفاعی 100 متری برداشت شد (هر ایستگاه سه پلات) و برای به‌دست آوردن میزان فراوانی پوشش هر پلات، از مقیاس عددی braun-blanquet استفاده شد. تنوع فلوریستیکی، ویژگی‌های فلوری و محیطی منطقه در طول شیب ارتفاعی با استفاده از رسته‌بندی dcaو آنالیز رده‌بندی twinspan مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه‌های 4گانه حاصل از twinspan، درنمودارهای dca نیز به‌راحتی قابل تشخیص می‌باشند و از نظر اکولوژیکی و ویژگی‌های گونه‌ای (غنای گونه‌ای، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی) به‌وسیله آنالیز anova یک طرفه، متمایز می‌گردند. براساس این آنالیز‌ها، ارتفاع و شیب مهمترین عوامل اکولوژیک تاثیرگذار بر پوشش گیاهی منطقه می‌باشند. میزان بوم‌زادی در بین کمربند‌های ارتفاعی تفاوت معنی‌داری نشان نمی‌دهد اما در عوض نسبت گونه‌های یک‌ساله و عناصری با پراکنش جغرافیایی وسیع در طول شیب ارتفاعی روند معنی‌داری را آشکار می سازند. ارتباط غنای گونه‌ای و ارتفاع همانند بسیاری از سیستم‌های کوهستانی، روندی تقریبا زنگوله‌ای شکل را نشان می‌دهد که در ارتفاع 1800 متری دارای بیشترین غنای گونه‌ای است.
کلیدواژه Protected Area ,Vegetation Classification ,Ecological Factors ,Twinspan ,Species Richness ,Endemicity. ,منطقه حفاظت شده
آدرس University Of Mazandaran, ایران, University Of Guilan, ایران, University Of Guilan, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved