>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه مدل‌های Fuzzy Ahp باکلی و Anp در ارزیابی توان جنگلداری (مطالعه موردی: حاشیه شهر بهبهان)  
   
نویسنده رحیمی وحید ,پورخباز حمیدرضا ,اقدر حسین ,محمدیاری فاطمه
منبع بوم شناسي كاربردي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:15 -31
چکیده    سطح جنگل‌های زاگرس به‌طور دایم در خطر تخریب است. از اینرو باید مدیریتی بر باقی‌مانده این جنگل‌ها اعمال شود که مبتنی بر ارزیابی توان اکولوژیک باشد. ارزیابی سرزمین در واقع شامل پیش‌بینی یا سنجش کیفیت سرزمین برای یک کاربری خاص از نظر تولید، آسیب‌پذیری و نیازمندی‌های مدیریت است. بر این اساس در این تحقیق به ارزیابی توان اکولوژیک حاشیه شهر بهبهان برای کاربری جنگلداری پرداخته شد. بعد از انجام مطالعات پایه و تهیه نقشه‌های موضوعی منطقه شامل معیارهای خاک، اقلیم، فیزیوگرافی، پوشش گیاهی و سنگ بستر، از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی fuzzy ahp باکلی و anp جهت استاندارد‌سازی و تعیین وزن معیارها استفاده گردید. در نهایت، مدل اکولوژیک توان منطقه برای الویت‌بندی کاربری جنگلداری ارائه و نقشه نهایی ارزیابی با استفاده از مدل wlc در هفت طبقه برای منطقه آماده گردید. نتایج نشان داد، در روشanp ، 58/55 درصد از مساحت منطقه برای کاربری اراضی جنگلداری مساعد است که به واقعیت نزدیک‌تر است، در صورتی که در روش fuzzy ahp، 23/95 درصد از مساحت منطقه مساعد به‌دست آمد. در نهایت، چنین نتیجه‌گیری شد که روشanp انعطاف‌پذیری بیشتر و قابلیت بالاتری در تعیین مناطق مناسب برای کاربری جنگلداری دارد.
کلیدواژه Clark Environmental Evaluation ,Multi-Criteria Decision Making Model ,Forestry Land Use ,Weighted Linear Combination Method ,Geographical Information System ,ارزیابی زیست محیطی
آدرس Behbahan Khatam Alanbia University Of Technology, ایران, Behbahan Khatam Alanbia University Of Technology, ایران, Shahid Chamran University Of Ahvaz, ایران, Behbahan Khatam Alanbia University Of Technology, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved