>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تنوع زیستی کنه‌های خاکزی خانواده ( Laelapidae(Acari: Mesostigmata در زمین‌هایی با کاربرد متفاوت در شهرستان‌های شهرکرد و سامان  
   
نویسنده امانی مهرناز ,خواجه‌علی جهانگیر ,نوربخش فرشید ,جوهرچی امید ,سبزعلیان محمدرضا
منبع بوم شناسي كاربردي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:89 -99
چکیده    کنه‌ها بهترین نماینده بندپایان در خاک به‌شمار می‌روند، چون از نظر جنس، نیچ اکولوژیکی و رفتار تنوع زیادی دارند. در این تحقیق فراوانی و تنوع زیستی کنه‌های خانواده laelapidae در باغات و زمین‌های زراعی در هشت ایستگاه در مناطق سامان و شهرکرد مورد ارزیابی قرار گرفت. در هر ایستگاه مقایسه بین باغ و زمین زراعی انجام شده است. شاخص تنوع شانون- وینر کنه‌های خانواده laelapidae در بین ایستگاه‌های مورد مقایسه، برای سیستم‌های باغ و زراعی از تفاوت معنی‌داری برخوردار بود. بیشترین مقدار این شاخص در شهرستان شهرکرد مربوط به خاک جمع‌آوری شده از پای درختان نارون (44/0) بوده است. شاخص غنای گونه‌ای مارگالف برای باغ بادام در منطقه سامان با مقدار (64/0) بیشتر از سایر مناطق بود. بیشترین مقدار شاخص سیمپسون در شهرستان سامان مربوط به بادام (39/0) بوده است. ضریب تبیین بین میزان مواد آلی خاک و شاخص‌های تنوع محاسبه گردید. نتایج نشان داد رابطه رگرسیون خطی و ضریب تبیین میان مقدار مواد آلی و شاخص سیمپسون نسبت به بقیه شاخص‌ها بیشتر بود (73/0 =2r). بنابراین می‌توان گفت پاسخ جامعه کنه‌های خانواده laelapidae به نحوۀ مدیریت زمین، تغییر در فراوانی گونه‌ها و تغییر در شاخص تنوع بستگی دارد.
کلیدواژه Mesostigmata ,Biodiversity ,Species Richness ,Agricultural Practice. ,میان استیگمایان
آدرس Isfahan University Of Technology, ایران, Isfahan University Of Technology, ایران, Yazd Branch, Islamic Azad Univ., Yazd, Iran., ایران, Isfahan University Of Technology, ایران, Isfahan University Of Technology, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved