>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه روش رگرسیون لجستیک با تحلیل تابع تشخیص در شناسایی عوامل موثر در پراکنش تیپ وی‌‌ول خالص در جنگل‌های آرمرده بانه  
   
نویسنده مدرس گرجی هوار ,پیرباوقار مهتاب ,قهرمانی لقمان
منبع بوم شناسي كاربردي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:79 -88
چکیده    پراکنش گیاهان تحت تاثیر دامنه مشخصی از عوامل اکولوژیکی رویشگاه از قبیل ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت دامنه و یا ترکیبی از چند متغیر یاد شده است. این تحقیق به منظور تعیین مهمترین عوامل توپوگرافی موثر در پراکنش تیپ وی‌ول خالص در جنگل‌های حوزه آرمرده بانه با مساحت حدود 17000 هکتار انجام شد. در این راستا دقت دو مدل روش رگرسیون لجستیک و تحلیل تابع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور دو شبکه نمونه‌برداری تصادفی با تعداد مساوی یکی برای مناطق حضور تیپ وی‌ول خالص و دیگری برای مناطق عدم حضورتیپ وی‌ول خالص تهیه شد. در محل هر یک از نمونه‌ها، عوامل توپوگرافی از نقشه‌ها استخراج شدند. دو طبقه حضور و عدم حضور به‌عنوان متغیر وابسته و عوامل توپوگرافی شامل ارتفاع از سطح دریا، جهت شیب، شیب و فاصله از آبراهه به‌عنوان متغیرهای مستقل وارد تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سطح زیر منحنی راک در روش رگرسیون لجستیک با مقدار 746/0 بیشتر از روش تحلیل تابع تشخیص با مقدار 502/0 می‌باشد. علاوه بر این صحت کلی طبقه‌بندی روش رگرسیون لجستیک بالاتر از روش تحلیل تابع تشخیص بود. نتایج این تحقیق می‌تواند برای اهداف مدیریتی در توسعه و احیاء اکوسیستم‌های جنگلی کاربرد داشته باشد.
کلیدواژه Elevation ,Aspect ,Zagros Forests ,Roc ,Statistical Methods. ,ارتفاع از سطح دریا
آدرس Czagros, Univ. Of, ایران, Czagros, Univ. Of, ایران, Czagros, Univ. Of, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved