>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی و آمایش فضا   
سال:1395 - دوره:20 - شماره:1


  tick  ارزیابی میزان روایی روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه در تعیین پهنه‌های مناسب توسعه شهری (مطالعه موردی شهرستان آذرشهر) - صفحه:1-20

  tick  برآورد ساختار جنگل کاج با استفاده از تصاویر رادارای - صفحه:53-78

  tick  بررسی الگوهای همدید بارش‌های فوق‌سنگین غرب و جنوب غرب حوضه آب‌خیز دریاچه ارومیه - صفحه:79-96

  tick  تحلیلی بر تاثیر انسداد مرزها بر امنیت پایدار نواحی روستایی پیرامون(مطالعه موردی: روستاهای مرزی شهرستان مریوان) - صفحه:97-126

  tick  سنجش شاخص چند مرکزیتی عملکردی شبکه شهری(نمونه موردی: شبکه شهری استان مازندران) - صفحه:207-234

  tick  سنجش میزان آسیب پذیری سازه‌ای بیمارستان‌ها از منظر پدافند غیرعامل با مدل(Fahp) (نمونه موردی: کلان شهر اهواز) - صفحه:149-178

  tick  شناسایی راهبردهای آسیب پذیر توسعه اقتصادی منطقه با رویکرد برنامه ریزی فرض بنیاد (Abp) (مطالعه موردی: استان تهران) - صفحه:21-52

  tick  مدل‌سازی فضایی تولید سیب درختی در ایران با رویکرد اقلیمی - صفحه:127-148

  tick  نقش تکنیک Meta Swotدر برنامه ریزی راهبردی گردشگری شهر یزد - صفحه:179-206

  tick  پیش بینی مکان های درمعرض خطر فرونشست دشت کرمانشاه با استفاده از مدل فازی - صفحه:235-251
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved