>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی و آمایش فضا   
سال:1385 - دوره: - شماره:48


  tick  ارزیابی حساسیت پذیری دما و بارش تبریز به افزایش دی اکسیدکربن جو با استفاده از مدلهای گردش جهانی پیوندی جوی- اقیانوسی - صفحه:103-124

  tick  ارزیابی و خطر ناپایداری دامنه ها در بخش مرکزی حوضه زاب (شهرستان سردشت) به روش آنبالاگان - صفحه:49-80

  tick  برآورد عمق رواناب حوضه بدون ایستگاه کبوتر لانه کنگاور با استفاده از یک رویداد بارش - صفحه:29-48

  tick  بررسی بحران آب استان خراسان - صفحه:213-234

  tick  تحلیل فضایی کتابخانه های عمومی منطقه 12 تهران با استفاده از Gis - صفحه:191-212

  tick  تحلیلی بر تخصصی شدن الگوی کشت و نقش آن در توسعه روستایی: کشت توت فرنگی در منطقه ژاورود مریوان - صفحه:81-102

  tick  جایگاه حکمروایی خوب برنامه ریزی شهری طرح متروی تهران - صفحه:1-28

  tick  عدم تطابق خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدرولوژیکی در دو حوزه آبریز همجوار در دامنه شمالی شیرکوه یزد - صفحه:173-190

  tick  نقش تحول کارکرد مرز بر فضای جغرافیایی بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان - صفحه:147-172

  tick  پهنه بندی خطر حرکات توده ای مواد در حوضه آبریز لیقوان چای - صفحه:125-146
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved