>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی مکان‌های آسیب‌پذیر کلان‌شهرها دربرابر حملات تروریستی مطالعه موردی: کلان‌شهر شیراز  
   
نویسنده ایزدی حسن ,دبیری علی‌اکبر
منبع برنامه ريزي و آمايش فضا - 1393 - دوره : 18 - شماره : 2 - صفحه:1 -26
چکیده    حملات تروریستی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جهان در قرن بیست‌ویکم است. سالیانه، هزاران نفر در سراسر جهان بر اثر حملات تروریستی جان خود را ازدست می‌دهند. در این میان، شهرها و به‌ویژه کلان‌شهرها یکی از مهم‌ترین فضاهایی هستند که حملات تروریستی در آن‌ها سازمان‌دهی و انجام می‌شود. امروزه، تقریباً همه حملات تروریستی در شهرهای بزرگ اتفاق می‌افتد؛ به‌طوری که می‌توان تروریسم را پدیده‌ای اساساً شهری دانست. کشور ایران و شهرهای بزرگ آن نیز به‌دلیل ویژگی‌های منطقه‌ای و وجود گروهک‌های تروریستی و معارض با نظام جمهوری اسلامی، در خطر حملات تروریستی قرار دارند. یکی از کلان‌شهرهای ایران، شهر شیراز است که زیرساخت‌های حیاتی، مکان‌های عمومی و مراکز قدرت سیاسی آن از مکان‌های بالقوه آسیب‌پذیر درمقابل حملات تروریستی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد اسنادی و قیاسی انجام شده است. نگارندگان ضمن بررسی کانون‌های جغرافیایی حملات تروریستی در کلان‌شهرهای جهان، مهم‌ترین مکان‌های این نوع حملات و میزان آسیب‌پذیری مناطق نه‌گانه شهر شیراز را دربرابر انواع حملات تروریستی (متعارف و نامتعارف) تحلیل کرده‌‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مناطق یک، دو و هشت کلان‌شهر شیراز به‌دلیل ویژگی‌های کالبدی- فضایی، تمرکز جمعیتی و تعدد زیرساخت‌ها، مهم‌ترین و آسیب‌پذیرترین مناطق درمقابل حملات تروریستی به‌شمار می‌آیند.
کلیدواژه تروریسم ,حملات تروریستی ,مکان‌های آسیب‌پذیر ,کلان‌شهرها ,کلان‌شهر شیراز
آدرس دانشگاه شیراز, استادیار بخش شهرسازی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved