>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی هم‌زمانی روند خشک‌سالی و افت سطح آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت داراب)  
   
نویسنده خورانی اسداله ,خواجه محمد
منبع برنامه ريزي و آمايش فضا - 1393 - دوره : 18 - شماره : 2 - صفحه:57 -79
چکیده    آب‌‌های زیرزمینی یکی از منابع مهم شرب و کشاورزی در دنیا به‌شمار می‌‌رود. بر اثر استحصال بیش از حد این منابع و خشک‌سالی‌‌ها در سال‌‌های اخیر، میزان سطح این منابع افت بسیاری داشته است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر خشک‌سالی‌‌ها بر سطح آب زیرزمینی و برآورد تاخیر زمانی خشک‌سالی در دشت داراب است. به این منظور، با استفاده از داده‌های بارندگی ایستگاه‌ داراب و شاخص اقلیمی spi، وضعیت خشک‌سالی استخراج شد و درنهایت، روند بارندگی و روند هجده‌ساله داده‌‌های سطح آب زیرزمینی دشت داراب نیز با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال تحلیل شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد منطقه مطالعه طی این دوره، دچار خشک‌سالی‌‌هایی شده و میزان بارندگی درآن روند کاهشی داشته است. براساس نتایج تحلیل‌هایی که در 42 حلقه چاه انجام شد، سطح آب زیرزمینی 40 حلقه چاه کاهش یافته و از 2 حلقه چاه دیگر، یکی روند ثابت داشته و سطح ایستابی دیگری افزایش پیدا کرده است. نتایج همبستگی داده‌‌های بارش و افت سطح آب زیرزمینی نشان می‌دهد افت سطح آب زیرزمینی با تاخیر پنج‌ماهه نسبت به بارش رخ می‌‌دهد.
کلیدواژه آب زیرزمینی ,دشت داراب ,خشک‌سالی ,آزمون من-کندال ,Spi
آدرس دانشگاه هرمزگان, استادیار جغرافیا، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران, ایران, دانشگاه هرمزگان, دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان‌‌زدایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved