>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل‌‌سازی شبکه‌‌های ترافیکی با استفاده از نظریه بازی‌‌ها و مسیریابی بهینه در محیط Gis  
   
نویسنده مجیدیان پویا ,وفایی‌نژاد علیرضا
منبع برنامه ريزي و آمايش فضا - 1393 - دوره : 18 - شماره : 1 - صفحه:135 -153
چکیده    یکی از مهم‌‌ترین متغیرها در مدل‌‌سازی شبکه‌‌های ترافیکی، تراکم مسیرهای شبکه است. استفاده از مدلی که با درنظر گرفتن تراکم شبکه و برخورداری از حساسیت لازم به تغییرات آن بتواند کاربران شبکه را در تصمیم‌‌گیری- انتخاب بهترین مسیر- یاری رساند، سبب مدل‌‌سازی هرچه بهتر شبکه ترافیکی می‌شود. درارتباط با این موضوع، نظریه بازی‌‌ها در مدل‌‌سازی مسایل گوناگون ازجمله حمل‌ونقل و ترافیک، دارای قابلیت‌‌های فراوانی است. نظریه بازی‌‌ها با مدل‌سازی مسیله در قالب یک بازی سعی در یافتن راه‌حل‌‌ها و تجزیه و تحلیل آن دارد. به بیانی دیگر، می‌توان آن را نظریه تصمیم‌‌گیری دانست که بازی‌‌کنندگان را برای اتخاذ تصمیم‌های بهینه یاری می‌رساند. در این تحقیق، یک مدل بازی- براساس فرم نرمال- میان رانندگان حاضر در یک شبکه ترافیکی طراحی شده و با حل و یافتن تعادل نش (nash) بازی، مسیرهای بهینه و چگونگی برقراری تعادل در شبکه ترافیکی مشخص شده است. در ادامه، با تلفیق نتایج به‌دست‌آمده از نظریه بازی‌‌ها و سیستم‌‌ اطلاعات جغرافیایی، بستری جهت تحلیل‌‌های شبکه، ازجمله مسیریابی بهینه فراهم شده است تا از این راه تصمیم‌‌گیرندگان بتوانند در مدیریت و سامان‌دهی هرچه بهتر شبکه‌‌های ترافیکی به‌ بهترین شکل تصمیم‌گیری کنند.
کلیدواژه شبکه‌‌های ترافیکی ,نظریه بازی‌‌ها ,سیستم‌‌ اطلاعات جغرافیایی ,مسیریابی بهینه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, استادیار مهندسی آب و محیط زیست، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران
پست الکترونیکی a_vafaei@sbu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved