>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی و آمایش فضا   
سال:1384 - دوره:9 - شماره:4


  tick  آثار یخسازی در ایران - صفحه:1-18

  tick  اثر الگوی بزرگ مقیاس گردش جوی ـ اقیانوسی «انسو» بر تغییر پذیری فصلی اقالیم در ایران: آثار «ال نینو» و «لانینا» بر تغییرپذیری بارشهای بهاری در آذربایجان شرقی - صفحه:117-132

  tick  ارزیابی عملکرد مجتمعهای بهزیستی در رفاه و توسعه روستایی: روستاهای سجاس، کرسف و گرماب (شهرستان خدابنده) - صفحه:101-116

  tick  ارزیابی عملکرد مجتمعهای خدمات بهزیستی روستایی با روش Pra در روستاهای کورده، امام تقی و دهشک شهرستان مشهد - صفحه:157-188

  tick  ارزیابی ژئومورفولوژیکی بخشی از مسیر راه تبریز- مرند در گردنه پیام در شمال غرب ایران - صفحه:133-156

  tick  بررسی آثار ژئومورفولوژیکی سیلاب در حوضه رئیس کلا: البرز شمالی - صفحه:33-48

  tick  زمانیابی ورود پرفشار سیبری به سواحل جنوبی دریای خزر - صفحه:81-100

  tick  کارایی داده های سنجش از دور (Rs) در تهیه نقشه های لندفرم و نقش آن در برنامه ریزی محیطی - صفحه:49-80

  tick  کشف و بازیابی تغییرات کاربری و پوشش اراضی شهر اصفهان به کمک سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - صفحه:19-32
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved