>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی و آمایش فضا   
سال:1386 - دوره:11 - شماره:1


  tick  ارزیـابـی اثـر سـدهـای بـزرگ در تـغیـیـر کـاربـری اراضی با اسـتفـاده از سنـجـش از دور و :Gis سد ستارخان اهر - صفحه:47-66

  tick  امکان سنجی نواحی مستعد کشت زعفران در دشت نیشابور با استفاده از Gis - صفحه:67-91

  tick  برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر ماهوار ه Terra سنجندهModisدر منطقه عمومی گرگان - صفحه:121-142

  tick  بررسی رابطه بین دسترسی به فرصت ریاست جمهوری و توسعه زادگاه - صفحه:23-46

  tick  بررسی شهرنشینی دیفرانسیل در ایران - صفحه:181-205

  tick  بررسی نقش فاکتورهای خاکی بر تراکم ودرصد تاج پوشش گونه های مرتعی با استفاده از Gis ( مطالعه موردی در بخشی از مراتع حوضه واز) - صفحه:143-159

  tick  تاثیر عوامل جغرافیایی بر تکوین، گسترش و نابودی شهر تابران توس - صفحه:1-22

  tick  تبیین فرآیند تحول روستا با بهره‌گیری از نظریه «چرخه‌ی حیات - صفحه:93-119

  tick  جغرافیای تاریخی زاگرس مرکزی از هزاره سوم تا آغاز هزاره اول پ.م - صفحه:161-179

  tick  شواهد ژیومورفولوژیکی مرزهای یخچالی در دامنه های کرکس - صفحه:207-228
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved