>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی و آمایش فضا   
سال:1389 - دوره:14 - شماره:1


  tick  ادغام اطلاعات مکانی تصویرآیکونوس و اطلاعات طیفی تصاویر اسپات4 - صفحه:57-81

  tick  ارزیابی میزان کیفیت مجتمع های سکونتی با تاکید بر رویکرد رضایت مندی در محله نواب - صفحه:197-212

  tick  ارزیابی ژئومورفولوژیکی توسعه شهری در قلمروی حوضه های زهکشی سطحی مطالعه موردی: کلان شهرتهران - صفحه:1-31

  tick  براورد آب قابل بارش کلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای Modis و داده های رادیوساوند: ناحیه تهران - صفحه:107-126

  tick  تحلیل سینوپتیکی موج سرمای 8-15 دیماه 1385 در ایران - صفحه:151-178

  tick  تحلیلی از رژیم بادهای شدید و طوفانی یزد - صفحه:83-105

  tick  تهیه نقشه لندفرم و جزر و مد ساحل شهرستان بوشهر با استفاده از Rs، Gis، Gps در محدوده قانون مند ساحلی (Crz) - صفحه:213-234

  tick  جستاری پیرامون سختی اقلیم زمستانی تبریز و ارتباط آن با نوسانات شمالگان - صفحه:179-196

  tick  مکان یابی محل دفن بهداشتی زباله روستایی با استفاده از مدل فرایند شبکه ای تحلیل(Anp): مطالعه موردی نواحی روستایی شهرستان قوچان - صفحه:127-149

  tick  نقش تغییرات ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک ها در طول دامنه ها در فرسایش پذیر شدن خاک های کوهستان ها (با تاکید برفرسایش خندقی ): دامنه های شمال غربی سبلان (ازاهر تا مشکین شهر) - صفحه:33-56
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved