>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه‌سازی مکان استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر گرگان با استفاده از روش طبقه‌بندی و الگوریتم رقابت استعماری با رویکرد مدیریت بحران زلزله  
   
نویسنده زیاری کرامت اله ,گیوه چی سعید ,عادلی محسن
منبع برنامه ريزي و آمايش فضا - 1396 - دوره : 21 - شماره : 3 - صفحه:257 -281
چکیده    بهینه سازی مکان استقرار ایستگاه های آتش نشانی یکی از فرایندهایی است که انجام آن می تواند نقش بسیار موثری در کیفیت خدمات رسانی به شهروندان داشته باشد. صیانت از کیفیت خدمات رسانی، بخصوص در مقطع زمانی بعد از وقوع زلزله که عملاً ساختار شهر نیز دستخوش تغییرات زیادی شده است، بسیار مهم می باشد. در حال حاضر تعداد 5 ایستگاه، خدمات مرتبط با آتش نشانی را برای جمعیتی معادل نفر 365682 در شهر گرگان به انجام می رسانند. تحقیق حاضر در چهار بخش انجام پذیرفته است. در گام اول ضمن بررسی ساختمان‌های موجود در شهر، رفتار آن‌ها در خصوص زلزله و انسداد راه و نهایتاً تاخیر زمانی احتمالی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه با استفاده از gis و انجام تحلیل شبکه و رعایت ملزومات آن به تهیه رستری از پتانسیل خطرپذیری شهروندان در بلوک های مختلف جمعیتی اقدام شده است. در گام بعد با استفاده از حل مسئله تخصیص hub و الگوریتم ژنتیک و تخصیص اعداد خروجی مرحله قبل، به مدل‌سازی نحوه خدمات‌رسانی ایستگاه ها اقدام شده است. در پایان نیز بهینه سازی مکان استقرار ایستگاه های آتش نشانی با رعایت شرط عدم اضافه کردن ایستگاه جدید، با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری صورت گرفته است.
کلیدواژه ایستگاه آتش‌نشانی، حل مسئله تخصیص، الگوریتم رقابت استعماری، بهینه‌سازی
آدرس دانشگاه تهران, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved