>
Fa   |   Ar   |   En
   بازسازی سری‌های زمانی Ndvi سنجنده Modis با استفاده از الگوریتم تجزیه‌وتحلیل هارمونیک سری‌های زمانی (Hants) (مطالعه موردی: استان یزد)  
   
نویسنده زارع خورمیزی هادی ,حسینی زین العابدین ,مختاری محمد حسین ,غفاریان مالمیری حمیدرضا
منبع برنامه ريزي و آمايش فضا - 1396 - دوره : 21 - شماره : 3 - صفحه:221 -255
چکیده    شاخص تفاوت پوشش گیاهی نرمال شده (ndvi)، یکی از شاخص های گیاهی است که در زمینه مطالعه پایش تغییرات پوشش گیاهی در طول زمان، کاربردهای فراوانی دارد. باید توجه داشت که این شاخص، نیازمند داده های زمانی پیوسته و کامل در یک بازه زمانی مورد نظر می‌باشد. بااین‌حال در مواردی گردوغبارهای جوی، ذرات معلق در هوا، عدم کارایی سنجنده، گازها به‌ویژه حضور ابرها، به‌طور قابل‌توجهی بر انرژی بازتابنده از سطح به‌ویژه در محدوده ی طول‌موج‌های کوتاه و مادون‌قرمز اثر می‌گذارد و منجر به ایجاد تصاویری با داده های ازدست‌رفته و یا مقادیر غیرقابل‌قبول می شود. در این مطالعه، به‌منظور رفع مشکل داده های جاافتاده و دورافتاده، در سری های زمانی شاخص ndvi سنجنده modis طی سال های 2001 تا 2005، از الگوریتم تجزیه‌وتحلیل هارمونیک سری های زمانی (hants) استفاده می‌شود. این الگوریتم برای اجرای دو کار طراحی شده است: 1 شناسایی و از بین بردن نقاط دورافتاده و مشاهدات ابری، 2 پر کردن فاصله باقی‌مانده بین مشاهدات معتبر توسط درون یابی زمانی. ارزیابی نتایج الگوریتم hants نشان می‌دهد که خطای جذر میانگین مربعات (rmse)، بین داده های اصلی و بازسازی‌شده در سری های زمانی یک‌ساله و پنج‌ساله، به ترتیب کمتر از 02/0 و 03/0 واحد ndvi می باشند. به‌طورکلی نتایج این پژوهش نشان می دهد که الگوریتم hants، در رفع مشکل داده های ازدست‌رفته و داده های دورافتاده در سری های زمانی ndvi، می‌تواند موثر واقع شود.
کلیدواژه تجزیه‌وتحلیل هارمونیک، تبدیل فوریه سریع، سری‌های زمانی، سنجنده مودیس
آدرس دانشگاه یزد, دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی, گروه مرتع و آبخیزداری, ایران, دانشگاه یزد, استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی, ایران, دانشگاه یزد, دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی, ایران, دانشگاه یزد, گروه جغرافیا, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved