>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی و آمایش فضا   
سال:1387 - دوره:12 - شماره:2


  tick  ارزیابی حساسیت مناطق بیوکلیمایی ایران به گرمایش جهانی با استفاده از مدل هولدریج - صفحه:97-118

  tick  بررسی انطباق معماری ساختمانهای شهر سنندج با شرایط زیست اقلیمی آن به روش ماهانی - صفحه:161-180

  tick  بررسی رابطه تغییرات بارش سالیانه تبریز با ناهنجاریهای دمایی کره زمین و شبیه سازی عددی آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:29-52

  tick  برنامه ریزی دسترسی به اتوبوس در ایران: شهر مشهد - صفحه:73-96

  tick  تحلیل روابط کارکردی- خدماتی سکونتگاههای انسانی با استفاده از روش تحلیل شبکه: بخش رونیز - صفحه:1-28

  tick  تحلیل سینوپتیکی عوامل ایجاد بارشهای سیل زا در استان گلستان - صفحه:181-212

  tick  تحلیل و بررسی همپوشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با جمهوری آذربایجان با واقعیتهای ژئوپلیتیک - صفحه:213-256

  tick  مسیریابی و فرکانس بندی سامانه های بارشی در غرب ایران (استانهای کرمانشاه و ایلام) - صفحه:139-160

  tick  مقایسه عملکرد طیفی و مکانی روشهای ترکیب تصاویر در اختلاف قدرت تفکیکهای مختلف تصاویر چند طیفی و پانکروماتیک: تهران - صفحه:119-138

  tick  پایش نوسانهای سطح آب دریاچه ارومیه با پردازش تصاویر ماهواره ای چند سنجنده ای و چند زمانه ای - صفحه:53-72
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved