>
Fa   |   Ar   |   En
   حل معضل معقول ثانی فلسفی توسط صدرالمتالهین و ثمرۀ آن  
   
نویسنده موسوی بایگی محمد ,رحمانیان مجتبی
منبع آموزه هاي فلسفه اسلامي - 1396 - شماره : 20 - صفحه:127 -144
چکیده    بحث از معقولات اولی و ثانوی، در ضمن مسائل پیرامون علم جا می‌گیرد، اما بین حکمای مسلمان بیشتر از جهت هستی‌شناسی مطرح شده است و آنان دغدغۀ تعیین نحوۀ تقرر این مفاهیم را داشتند. تقریباً همۀ حکما تا قبل از ملاصدرا تحقق خارجی این مفاهیم را محال دانسته، معتقد بودند هنگامی که یکی از این مفاهیم بر امری خارجی حمل می‌شود، در واقع بین یک امر ذهنی و خارجی ربطی برقرار شده است. ولی ملاصدرا بر این عقیده است که ربط میان امر ذهنی و خارجی محال است و طرفین ربط باید در ظرف تحقق ربط و اتصاف محقق باشند. اگر اتصاف در ذهن است، طرفین آن باید ذهنی باشند و اگر اتصاف در خارج است، طرفین آن باید در خارج باشند.
کلیدواژه معقول اول ,معقول ثانی منطقی ,معقول ثانی فلسفی ,عروض ,اتصاف
آدرس دانشگاه علوم اسلامی رضوی, ایران, دانشگاه علوم اسلامی رضوی, ایران
پست الکترونیکی mojtabarahmani395@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved